banner__0004_banner7

Basisondersteuning

Basisondersteuning is een nieuw begrip. Het omvat de ondersteuning die iedere bij SPPOH aangesloten school minimaal kan bieden. SPPOH gaat voor een stevig niveau van basisondersteuning. Iedere school heeft dus behoorlijk wat mogelijkheden in huis om leerlingen bij hun onderwijs te ondersteunen. De basisondersteuning bestaat uit vier onderdelen:

  • Basiskwaliteit
  • Handelingsgericht werken
  • De schoolondersteuningscommissie
  • Preventieve en licht curatieve interventies

Basiskwaliteit

Om te beginnen is het belangrijk dat iedere school binnen SPPOH de basiskwaliteit op orde heeft. De Onderwijsinspectie heeft beschreven wat dat inhoudt. Uit die beschrijving heeft SPPOH de punten gehaald, die  direct met passend onderwijs te maken hebben. Deze indicatoren gaan vooral over de ondersteuning van leerlingen en over planmatig werken (doelen stellen en doelen halen).
De Onderwijsinspectie hanteert een vierpuntsschaal per indicator ( 1 = slecht, 2 = onvoldoende, 3 = voldoende, 4 = goed, 5 = niet te beoordelen). De schoolbesturen, die samenwerken binnen SPPOH hebben met elkaar afgesproken dat iedere school op iedere indicator minimaal een 3 scoort.

Handelingsgericht werken

Bij passend onderwijs gaat het er om minder naar de beperkingen en meer naar de mogelijkheden van kinderen te kijken. Handelingsgericht werken sluit daar goed op aan. Door veel te observeren, op te treden als gesprekspartner voor kind en ouders en telkens opnieuw het eigen handelen af te stemmen op de mogelijkheden van het kind geeft de leerkracht al in de dagelijkse praktijk vorm aan passend onderwijs.  Ook hier geldt dat de schoolbesturen een minimum-score van 3 hebben afgesproken.

De schoolondersteuningscommissie

Alle scholen binnen SPPOH werken met een schoolondersteuningscommissie (SOC). Het staat iedere school vrij die zelf vorm te geven, maar binnen de SOC werken in ieder geval de intern begeleider van de school, de adviseur passend onderwijs van SPPOH en de schoolmaatschappelijk werker samen. Zij hebben de taak, samen met ouders, leerkracht(en) en eventuele deskundigen, de ondersteuning en zo nodig de zorg voor de leerling zo goed mogelijk vorm te geven.

Preventieve en licht curatieve interventies

Alle scholen binnen SPPOH hebben de beschikking over instrumenten, die aanvullend op datgene wat in de klas kan worden gedaan binnen de school kunnen worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij dyslexie of dyscalculie, sociale vaardighedentraining, aanpak bij pestgedrag etc. Door tijdige inzet van dit soort instrumenten kan erger vaak voorkomen worden.