Deelnemende scholen

Extra ondersteuning

Wanneer de basisondersteuning voor een leerling niet toereikend is kan worden gedacht aan de inzet van extra ondersteuning. Die kan binnen de school zelf voorhanden zijn omdat de school zich al in bepaalde ondersteuningsvragen heeft gespecialiseerd. Wanneer dat niet het geval is kan bekeken worden of een school in de buurt kan helpen. Ook is het mogelijk bij SPPOH budget voor een individueel arrangement aan te vragen.

Arrangementen

Een arrangement is een op de behoefte(n) van de individuele leerling afgestemd pakket van onderwijs, ondersteuning en zo nodig zorg. De schooldirecteur kan bij het samenwerkingsverband een voorstel doen voor bekostiging van een arrangement. Uiteraard is het wenselijk dat wordt ingezet op een integrale afstemming van onderwijs, ondersteuning en zorg en een maximale  aansluiting op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Het samenwerkingsverband kan de volgende zaken bekostigen:

  • Ondersteuning, interventies en expertise direct aan de leerling gerelateerd;
  • Ondersteuning, interventies en expertise direct gerelateerd aan leerkracht en/of de groep van de leerling;
  • Ondersteuning, interventies en expertise direct gerelateerd aan de ouders;
  • Activiteiten om de ingebrachte kennis binnen de school te delen en te borgen;
  • Overig (onderwijsmateriaal, kort verblijf voor observatie, onderzoek of crisisopvang buiten de eigen school voorzover niet door anderen bekostigd, extra inzet instrumenten.