OPR

De afkorting OPR staat voor Ondersteunings Plan Raad.

De ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband (SPPOH) en is een afvaardiging van ouders en leerkrachten van alle aangesloten schoolbesturen/scholen. De OPR stelt ouders en personeel van de aangesloten scholen in staat invloed uit te oefenen op de wijze waarop de ondersteuning van leerlingen binnen het samenwerkingsverband is geregeld. De OPR heeft als taak om het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband te bespreken en heeft daarbij instemmingsrecht.

Doelstelling

De OPR van SPPOH heeft zich het volgende doel gesteld:

‘De OPR is de kritische sparringpartner voor het SPPOH met als doel dat er een inhoudelijk volledig en goedgekeurd Ondersteuningsplan ligt. Zij monitort op de voortgang, uitvoering en de werking van het Ondersteuningsplan.’  Om dit na te streven heeft de OPR tevens onderliggende doelstellingen geformuleerd en bepaald op welke wijze hier invulling aan gegeven zal worden.

Onderliggende doelen
De wijze waarop
Goed onderwijs voor alle kinderen - Beste aanbodActiviteiten en jaarplan
Aandacht voor kinderen die niet mee kunnen komen in het reguliere aanbod op basisscholenKritische opbouwende ondersteuning aan SPPOH
Vroeg-signalering (wat op school en wat aanvullende mogelijkheden)Toegevoegde waarde voor bestuurder
Ondersteuning van ouders en kinderenStructurele achterban raadpleging
Adviseren van SPPOH en te ondersteunen in de stap naar passend (en nieuwe vorm) onderwijsDenkend en handelen vanuit degene die met de uitvoering belast zijn
Onderlinge uitwisseling van kennisMonitoren van de ontwikkelingen
Delen informatie met de achterbanAandacht voor leesbaarheid van het plan voor diverse doelgroepen
Goede brede invulling van het onderwijs, waar zowel de 'zwakke en sterke' leerlingen uitgedaagd wordenGoede afstemming bereiken tussen SPPOH en de uitvoerenden
Aandacht voor ook het internationale onderwijsZorgen voor een hanteer- en toepasbaar plan voor ouders en professionals