Passend onderwijs

De overgangsregeling LGF of het ‘rugzakje’

Op 1 augustus 2014 wordt de leerlinggebonden financiering (LGF of het ‘rugzakje’) afgeschaft. De middelen, die nu worden besteed aan de rugzakjes, gaan over naar de nieuwe samenwerkingsverbanden. Die moeten er voor zorgen dat leerlingen, die nu een ‘rugzakje’ hebben en de daaruit betaalde ondersteuning ook na 1 augustus 2014 nog nodig hebben, gebruik kunnen maken van een goede overgangsregeling. De overgangsregeling van het samenwerkingsverband SPPOH wordt hier uitgelegd. Hierbij is van belang in welk ‘cluster’ van ondersteuning de leerling zit.

De nu nog bestaande clusters

Cluster 1 Slechtziende of blinde kinderen
Cluster 2 Slechthorende of dove leerlingen, leerlingen met een spraakstoornis
Cluster 3 Moeilijk lerende of langdurig zieke leerlingen of leerlingen met een lichamelijke of geestelijke beperking
Cluster 4 Leerlingen met gedrags- of psychiatrische problematiek

Cluster 1 en 2

Vanaf 1 augustus 2014 wordt voor cluster 1 en 2 de ondersteuning landelijk georganiseerd via een beperkt aantal specifieke instellingen. Het geld voor de ondersteuning van de leerlingen binnen deze clusters gaat naar deze instellingen. De school van het kind moet met deze instellingen afspraken maken over de benodigde ondersteuning vanaf 1 augustus 2014.

Cluster 3 en 4

Hier geldt de overgangsregeling van het Samenwerkingsverband SPPOH. De regeling is bestemd voor leerlingen die staan ingeschreven op een school gevestigd binnen het werkgebied van het Samenwerkingsverband SPPOH. 

Wat houdt de overgangsregeling in en voor welke kinderen is het bedoeld?

Het gaat om leerlingen, die voor 1 januari 2014 een LGF-toekenning hebben verkregen en die na 1 augustus 2014 nog steeds de met het ‘rugzakje’ betaalde ondersteuning nodig hebben. Voor deze leerlingen kan bij het Samenwerkingsverband SPPOH een zogeheten LGF-arrangement aangevraagd worden. De schooldirecteur kan daarvoor tussen 1 maart 2014 en 30 april 2014 een aanvraag indienen bij SPPOH. Uit de aanvraag moet blijken dat de ouders ermee instemmen.

Het LGF-arrangement zet inhoudelijk het eerder met LGF-financiering bekostigde ondersteuningspakket voort. Bij de aanvraag voor een LGF-arrangement brengt de school in elk geval de volgende zaken in:

  • Het ontwikkelingsperspectief van de leerling;
  • De met de inzet van het LGF-arrangement te realiseren doelen;
  • Een beschrijving van de inbreng en samenwerking van school, ouders en externen;
  • De duur van het LGF-arrangement;
  • Een begroting;
  • Ondertekening van de  aanvraag door de ouders van de leerling. In de aanvraag komen ook verschillen van opvatting tussen de school en de ouders of aanvullende wensen van de ouders naar voren;
  • Een antwoord op de vraag of zorg (medische zorg, jeugd- of andere hulpverlening) nodig is en zo ja hoe die gerealiseerd wordt.

Over het format dat voor de aanvraag verstrekt kan worden en over de wijze van indienen van de aanvraag verstrekt SPPOH later in 2013 nadere informatie.

Het LGF wordt toegekend voor maximaal de periode van een jaar. Tussen 1 maart 2015 en 30 april 2015 kan indien nodig verlenging worden aangevraagd.

Na 1 augustus 2016 houdt het LGF-arrangement op te bestaan. Doorlopende ondersteuningsvragen dienen dan te worden opgevangen binnen het voor iedereen geldende ondersteuningsaanbod binnen SPPOH.

Let op: Leerlingen, die vanaf 1 januari 2014 een LGF-toekenning krijgen, komen niet voor de overgangsregeling in aanmerking. Voor deze leerlingen kan de schooldirecteur vanaf 1 maart 2014 bij SPPOH een aanvraag indienen voor extra ondersteuning in de vorm van een zogenaamd individueel arrangement.  Voor de aanvraag van een individueel arrangement geldt wat hierboven al is geschreven over de aanvraag voor een LGF-arrangement.