Passend onderwijs

Wat verandert er en waarom?

 

Nieuw

Met ingang van 1 augustus 2014 wordt de wet op het passend onderwijs van kracht. In iedere regio werken alle scholen voor primair onderwijs samen binnen één samenwerkingsverband passend onderwijs. In ons geval gaat het om de scholen in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk

De verandering die de meeste leerlingen aangaat is dat alle scholen binnen ons samenwerkingsverband een stevige basisondersteuning bieden. Iedere leerling binnen ons werkgebied kan daar op rekenen. Het pakket is beschreven in het Ondersteuningsplan van SPPOH.

Voor sommige kinderen is extra ondersteuning nodig. Veel basisscholen hebben zoveel kennis in huis dat zij leerlingen die extra ondersteuning ook kunnen bieden. Daarnaast, en dat is misschien wel de belangrijkste vernieuwing binnen passend onderwijs, kunnen scholen zelf zogenaamde ‘arrangementen’ voor hun leerlingen maken. Afgaande op de ondersteuningsbehoefte van een leerling wordt dan een pakket van ondersteuning en eventueel zorg op maat gemaakt. De schooldirecteur kan voor dit pakket een budget aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Voor leerlingen met een hele specifieke ondersteuningsbehoefte kan ook in de nieuwe situatie gedacht worden aan plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO). De schooldirecteur is de aanvrager van de ‘toelaatbaarheidsverklaring’, die nodig is om een leerling te kunnen plaatsen op een SBO- of SO-school. Het samenwerkingsverband geeft deze toelaatbaarheidsverklaringen af.

Wat niet verandert

Wat er niet verandert is misschien ook belangrijk om te vermelden. Veel mensen denken dat het passend onderwijs wordt ingevoerd om te bezuinigen op het speciale onderwijs. Dat is niet zo. Het speciaal onderwijs blijft gewoon bestaan.

Wat ook niet verandert is de centrale rol van de ouders. Zij zijn eerst verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind en daarmee gespreks- en samenwerkingspartner van de scholen bij alles wat het onderwijs en de ondersteuning van hun kind betreft.

Passend onderwijs is een andere manier om de ondersteuning te organiseren. De school wordt primair verantwoordelijk voor de ondersteuning. Alle vormen van ondersteuning worden vanuit één punt georganiseerd en gefinancierd en het samenwerkingsverband van een regio houdt overzicht over alle vormen van ondersteuning in die regio en kan zo bewaken of er sprake is van dekkend ondersteuningsaanbod.