De Triangel

Passend onderwijs
Soort SchoolContactgegevens
Meester de Bruinplein 3
2515 BZ Den Haag

0703894072
info@triangel.lucasonderwijs.nl

Passend onderwijs; doel en uitgangspunt
Een passende onderwijsplek voor alle leerlingen. Ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het doel van passend onderwijs.
Uitgangspunt van passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet.
Het speciaal onderwijs verdwijnt dus niet.

Passend onderwijs en onze school
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband (www.sppoh.nl) staat aangegeven welke scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband.

Ondersteuning binnen de basisschool
Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We denken daarbij vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen zo goed mogelijk die mogelijkheden te benutten. Die hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’.
Soms signaleren de leerkracht of de ouders dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n situatie willen we graag met de ouders overleggen. De leerkracht kan daarbij de hulp inroepen van de intern begeleider van onze school. Voor groep 1 t/m 4 is dat juf Esther de Beer en voor groep 5 t/m 8 is dit juf Christianne Barendse.

Ondersteuning
Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit profiel staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden. Binnen de basisondersteuning, de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen bieden, valt bijvoorbeeld; het afstemmen van het leeraanbod op de leerling (het zogenaamde handelingsgericht werken) , werken met effectieve methoden en aanpakken, het hebben van een interne zorgstructuur en natuurlijk ook het hebben van een veilige leeromgeving.
Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we extra ondersteuning.
Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door begeleiding/hulp van een deskundige bij ons op school of (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd uitgebreid overleg vooraf met de ouders en de benodigde deskundigen.
De Triangel beschikt zelf al over een ruim aanbod van extra ondersteuning. We beschikken over taal-/schakelklassen, een logopediste, een remedial teacher, zorgleerkrachten (twee dagen een extra leerkracht in de groep), een gedragsexpert, integratieve kind therapeute, creatieve therapeute en schoolmaatschappelijk werk. Hierdoor kunnen we bijna alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een passend aanbod bieden. Hier willen wij de kanttekening plaatsen dat het kunnen bieden van een passend onderwijsaanbod op onze school mede afhankelijk is van groepsgrootte, pedagogisch klimaat, leerkrachtvaardigheden en al aanwezige specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen die al in een betreffende jaargroep zitten.

Tot slot
Belangrijk is te weten dat onze school gaat voor goed onderwijs. Wij streven er naar om altijd in overleg met de ouders van onze leerlingen tot goed onderwijs en een optimale ondersteuning van onze leerlingen te komen. Wanneer het, ondanks alle inspanningen, toch niet lukt om tot een gezamenlijk plan voor de leerling te komen, kunt u ons altijd vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband SPPOH. Samen met de adviseur van SPPOH kan dan besproken worden hoe toch een bij de leerling passend plan kan worden gemaakt.

Naar stadsdelenkaart
Naar regiokaart

Adviseur passend onderwijs

Angela de Konink
Angela de Konink
06 3374 8865
a.dekonink@sppoh.nl