SPPOH

Dekkend aanbod

SPPOH wil er samen met de scholen voor zorgen dat voor ieder kind een passend aanbod van onderwijs, ondersteuning en zo nodig zorg beschikbaar is. We willen ook graag dat dergelijk aanbod dicht bij huis beschikbaar is. Binnen passend onderwijs heet dit het zorgen voor een dekkend aanbod.

Dekkend aanbod: school, werkgebied en SPPOH als geheel

Het denken over een passend aanbod begint op de afzonderlijke scholen. Zij kennen de ondersteuningsbehoeften van hun leerlingen en stemmen daar hun werkwijze op af. In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school hoe zij dat geregeld heeft. Iedere school is in staat om alles wat tot de basisondersteuning behoort te verzorgen, maar daarnaast kunnen scholen echt van elkaar verschillen. Daarom is het voor ouders, die een kind met een (mogelijke) ondersteuningsbehoefte willen gaan aanmelden, zaak om zich goed te oriënteren op de mogelijkheden.

Het is niet haalbaar alle denkbare vormen van ondersteuning op alle scholen aan te bieden. Om die reden werken de scholen met elkaar samen binnen de Haagse stadsdelen en binnen de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.  Daardoor wordt het mogelijk dicht bij huis toch een breed ondersteuningsaanbod neer te zetten. Zo is in ieder gebied een school voor speciaal basisonderwijs en een centrum voor jeugd en gezin aanwezig. Door met elkaar een stevig netwerk te bouwen is dicht bij huis en school.

Alleen voor hele specifieke of weinig voorkomende ondersteuningsvragen is aanbod nodig dat op het niveau van het samenwerkingsverband aangeboden moet worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor speciaal onderwijs, crisisopvang of onderwijs aan zieke kinderen. Maar ook voor deze vormen van onderwijs en ondersteuning geldt dat we die zoveel mogelijk in de directe omgeving van de gewone basisschool en de woonplek van de leerling willen brengen.

Scholen en samenwerkingsverband zijn druk met elkaar in gesprek om te kijken hoe sterke punten binnen het ondersteuningsaanbod voor meer kinderen toegankelijk gemaakt kunnen worden en hoe lacunes in het aanbod kunnen worden opgevuld.