SPPOH

Wie zijn we?

Samenwerkingsverband SPPOH is door de gezamenlijke schoolbesturen opgericht in oktober 2012. Op 1 augustus 2014 ging Passend Onderwijs van start en werd het samenwerkingsverband “operationeel”. Sindsdien is er al weer veel veranderd. We zijn in juni 2017 verhuisd naar de Regulusweg nummer 11 in Den Haag naar een mooie nieuwe kantoorruimte. Sinds 1 augustus 2017 is het Ondersteuningsplan 2017 -2021, met als motto “Vertrouwen – Verbinden – Verantwoorden”, van kracht. Om dit plan zo goed mogelijk naar de praktijk te vertalen is ook de interne organisatie binnen het bureau aangepast. Daarbij hebben we de bedrijfsvoering versterkt om het inhoudelijke werk beter te kunnen faciliteren. Het samenwerkingsverband SPPOH werkt voor ongeveer 56.000 leerlingen op bijna 200 scholen van 27 schoolbesturen binnen de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.

Bestuur

In het samenwerkingsverband werken 27 schoolbesturen samen. Al die schoolbesturen hebben één afgevaardigde in het bestuur van SPPOH. Het bestuur neemt onder andere besluiten over strategische doelstellingen en stelt het ondersteuningsplan, de meerjarenbegroting en het jaarverslag vast. Binnen het bestuur fungeren een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Voorzitter van het bestuur is dhr. R. (Reinoud) de Vries.

Het algemeen bestuur

Het algemeen bestuur heeft als belangrijkste taak om toezicht te houden op de uitvoering van de aan het dagelijks bestuur gedelegeerde taken en op de naleving van de wettelijke verplichtingen. Het algemeen bestuur bestaat uit 20 leden. Voorzitter is eveneens dhr. R. (Reinoud) de Vries.

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband en geeft leiding aan de directeur. Het dagelijks bestuur telt zeven leden. Drie leden worden benoemd op voordracht van de drie grootste schoolbesturen, te weten Lucas Onderwijs, SCOH en De Haagse Scholen. De andere vier leden worden benoemd op voordracht van de overige aangesloten besturen. De  voorzitter van het dagelijks bestuur is dhr. G. (Gerard) van Drielen.

Directeur, bureau en adviseurs

  • Bert Klompmaker is sedert 1 juni 2017 directeur van het samenwerkingsverband.
  • Jane Ong Alok is onze managementassistent. U krijgt haar aan de lijn als u belt naar ons nummer 070 3156349. Eind september krijgt Jane een collega in de persoon van Judith Draaijer.
  • Steven van Rheenen is manager bedrijfsvoering
  • Renata Mooij is senior financieel adviseur
  • Wim van Grol zorgt voor het ambtelijk secretariaat

In de tien werkgebieden (Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en de acht Haagse Stadsdelen) zijn onze adviseurs actief om alle scholen te bedienen. Op onze site wordt bij elke school de naam van de adviseur met telefoonnummer en e-mailadres vermeld. Onze orthopedagogen / beleidsmedewerkers (Irene van der Kaaij, Joke Koudenburg, Sabine van der Kleij en Judith Spruijt) zijn actief betrokken bij de bijeenkomsten voor de intern begeleiders binnen de werkgebieden, zijn eerste deskundige bij de aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen, spelen vanuit hun expertise een rol in de beleidsontwikkeling en participeren in relevante werk- en overleggroepen.

Zowel de adviseurs als de orthopedagogen / beleidsmedewerkers worden aangestuurd door een tweetal managers team & werkgebieden: Irene van Harten en Francien Rensenbrink. Vanuit het samenwerkingsverband zijn zij medeverantwoordelijk voor een vlotte en soepele gang van zaken m.b.t. Passend Onderwijs binnen de werkgebieden.

De ondersteuningsplanraad (OPR)

Elk samenwerkingsverband kent een ondersteuningsplanraad (OPR). Dat is zo geregeld in de Wet Passend Onderwijs en in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Doel van de OPR is het namens personeelsleden en ouders uitoefenen van de medezeggenschap op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

De leden van de OPR worden afgevaardigd door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen, die deelnemen aan het samenwerkingsverband. Leden van de OPR hoeven geen lid van een medezeggenschapsraad te zijn. Wel moeten zij langer dan zes maanden werkzaam zijn op een school of ouder zijn van een leerling op een school binnen het samenwerkingsverband. Er zitten evenveel ouders als personeelsleden in de OPR. De afvaardiging in de OPR vindt, conform het reglement, plaats middels “delegatiegroepen”. Voor een overzicht van de scholen in de delegatiegroepen kunt u hier klikken.