SPPOH

Vergaderingen

De OPR komt elk schooljaar (afhankelijk van noodzaak of behoefte) een aantal keren bij elkaar. De vergaderingen van de OPR vinden in principe in de avonduren plaats. In die vergaderingen is er overleg met het bestuur van SPPOH dat in die vergaderingen vertegenwoordigd wordt door de directeur van SPPOH. Incidenteel vindt ook overleg plaats in werkgroepen.

Onderwerpen die in dit schooljaar aan de orde komen zijn:

 • De effectiviteit van arrangementen (in het algemeen, niet op casusniveau): is de leerling geholpen, zijn ouders tevreden?
 • Hoe om te gaan met en te handelen in crisissituaties? Voorzieningen?
 • Speciaal (Basis-) Onderwijs
 • Hoogbegaafdheid
 • Het volgen en bespreken van diverse rapportages die ingaan op lopende onderzoeken
 • Begroting
 • Jaarverslag
 • Vacatures in de OPR

 

Vergaderdata 2018-2019

 • Maandag 15 oktober 2018
 • Maandag 17 december 2018
 • Maandag 18 maart 2019
 • Maandag 17 juni 2019

De verslagen van de vergaderingen van het afgelopen en lopende schooljaar worden op de website geplaatst.