Ondersteuningsplan

Het doel van een samenwerkingsverband passend onderwijs is het bieden van passend onderwijs aan leerlingen in de regio. Samen met de scholen zorgen wij voor een dekkend aanbod voor leerlingen. In het ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband hoe zij dat wil realiseren.

Samenwerkingsverband SPPOH stelt ten minste een keer in de vier jaar een ondersteuningsplan vast. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het plan. Over het concept ondersteuningsplan wordt op overeenstemming gericht overleg gevoerd met de gemeente. Het definitieve ondersteuningsplan wordt toegezonden aan de inspectie.

Het ondersteuningsplan voor de periode 2017-2021 heeft de titel Verbinden, Vertrouwen en Verantwoorden. Lees hier ons ondersteuningsplan.