Bestuur

Bestuursverslag en jaarrekening
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid en de besteding van middelen. Dit wordt vastgelegd in het bestuursverslag en de jaarrekening. Met dit verslag informeert Samenwerkingsverband SPPOH de overheid en andere belanghebbenden over de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband, de behaalde resultaten en de inzet van middelen.

2015 20162017