Missie en visie

Missie
Passend onderwijs is dat elk kind op de meest passende plek het best passende onderwijs krijgt. Onze missie is om dit succesvol te realiseren. Dat kunnen schoolbesturen, scholen en leraren niet alleen. Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden is opgericht om de samenwerking in het kader van passend onderwijs te organiseren en te faciliteren. We willen passend onderwijs in onze regio mogelijk maken, door alle scholen en expertise bij elkaar te brengen, te leren van elkaar met professionele medewerkers op alle fronten. Het samenwerkingsverband ondersteunt daarbij op inhoudelijk en financieel gebied.

Visie
We werken vanuit de vijf succesfactoren die de PO-Raad heeft benoemd voor passend onderwijs

  • Goed toegeruste leraren in een professionele schoolorganisatie.
  • Ouders als pedagogisch partner.
  • Samenwerking als professionele afweging.
  • Een dienende infrastructuur voor onderwijs en zorg.
  • Sturen op resultaten met aandacht voor proceskwaliteit.

Uitgangspunten
We hebben onze visie in tien uitgangspunten verwoord:
1. We geloven in succesvol passend onderwijs.
2. Onze samenwerking is op basis van vertrouwen.
Samenwerkende professionals geven elkaar ruimte en spreken elkaar aan, indien nodig. Professionals werken nauw samen met ouders en kinderen.

3. Het eigenaarschap van passend onderwijs ligt bij de scholen en hun besturen.
Het samenwerkingsverband als netwerkorganisatie biedt hieraan structuur en het samenwerkingsverband als bureauorganisatie is een belangrijke faciliterende partner. Primaire taak van het samenwerkingsverband is ervoor te zorgen dat de schoolbesturen hun (gezamenlijke) zorgplicht kunnen realiseren. De school regisseert, het samenwerkingsverband faciliteert.

4. Verbinden
Praktische samenwerking tussen scholen op het terrein van passend onderwijs krijgt in de eerste plaats gestalte door samenwerking in tien (samen)werkgebieden. De scholen in deze gebieden vormen netwerken. Zo geven we passend onderwijs zo veel mogelijk in en rondom de reguliere basisschool vorm en zo zijn we met elkaar verbonden. In de werkgebieden acteren kringen van directeuren en intern begeleiders. De organisatievorm kan van werkgebied tot werkgebied verschillen.

5. Samenwerking
De gemeenten Den Haag, Leidschendam/Voorburg en Rijswijk en de organisaties voor schoolmaatschappelijk werk, CJG en Jeugdhulp zijn onze belangrijke partners in het realiseren van passend onderwijs.

6. Passend onderwijs krijgt vorm op drie niveaus:
   a. Basisondersteuning, inclusief interventies.
   b. Arrangementen (extra ondersteuning).
   c. SBO en SO (extra ondersteuning).
Basisondersteuning, inclusief interventies, wordt doelgericht, efficiënt, praktisch en transparant uitgevoerd en geëvalueerd. Extra ondersteuning wordt doelgericht, efficiënt, praktisch en transparant toegekend, uitgevoerd en geëvalueerd.
7. Het samenwerkingsverband faciliteert.
   a. Het beschikbaar stellen van een bedrag per leerling per schooljaar voor basisondersteuning, inclusief interventies.
   b. Het beschikbaar stellen van kennis en procesbegeleiding (bijvoorbeeld de adviseur passend onderwijs).
   c. Het beschikbaar maken van schoolmaatschappelijk werk+.
   d. 
Het beschikbaar stellen van arrangementen.
   e. Het toekennen van TLV’s voor SBO en SO.
8. Regulier als het kan, SBO en SO als het moet
We hanteren op basis van visie en ervaringen in principe geen streefpercentages voor deelname aan het SBO en SO. Een verminderde deelname aan SBO en SO is geen zelfstandig doel, maar komt idealiter tot stand via:

   a. Succesvol werken op de onder punt 7 genoemde punten tot en met d.
   b. Succesvol werken aan meer leerlingen naar school (thuiszitters, kinderen thans in dagbesteding en dergelijke).
9. We leggen verantwoording af aan elkaar
Partijen die samenwerken in het samenwerkingsverband zijn bereid elkaar ook onderling verantwoording af te leggen over hun inspanningen ten aanzien van passend onderwijs.

10. Het samenwerkingsverband is een lerende organisatie.
Ook de ‘Tien referenties voor passend onderwijs’ uit het Referentiekader passend onderwijs (2012) vinden we nog steeds belangrijk en waardevol.