Verantwoording en begroting

lln achter boek

Bestuursverslag en jaarrekening
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid en de besteding van middelen. Dit wordt vastgelegd in het bestuursverslag en de jaarrekening. Met dit verslag informeert Samenwerkingsverband SPPOH de overheid en andere belanghebbenden over de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband, de behaalde resultaten en de inzet van middelen.

2015 20162017

 

Begroting
De inkomsten van het samenwerkingsverband bestaan uit rijksbijdragen en gemeentelijke subsidies. Deze rijksbijdragen zijn gebaseerd op het leerlingenaantal. Deze gelden worden door het samenwerkingsverband ingezet voor de uitvoering van wettelijk vastgesteld beleid en beleid van het samenwerkingsverband zelf.

Jaarlijks stelt het samenwerkingsverband een begroting op gebaseerd op het beleid zoals geformuleerd in het ondersteuningsplan. De uitgaven van het samenwerkingsverband bestaan voor het grootste deel uit doorbetalingen aan het speciaal en het speciaal basisonderwijs, een bijdrage aan de bekostiging van de basisondersteuning op scholen en de arrangementen ten behoeve van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De overige gelden worden ingezet voor projecten en professionalisering van het onderwijs ter versterking van de basisondersteuning. Ook de exploitatie van de organisatie maakt deel uit van de begroting.

De begroting wordt vastgesteld door het bestuur en gepubliceerd op de website.
2018