Ondersteuningsplan 2021-2025

logo opPlanning en procedure ondersteuningsplan 2021-2025

Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden stelt iedere vier jaar een nieuw ondersteuningsplan op, een wettelijke verplichting. In dit plan staan onze doelen rond passend onderwijs geformuleerd. We bepalen daarin hoe leerlingen in onze regio die (extra) ondersteuning nodig hebben, passend onderwijs krijgen.

Ons huidige ondersteuningsplan loopt in de zomer van 2021 af. Daarom zijn we gestart met de voorbereiding voor het ondersteuningsplan voor de volgende periode: 2021-2025.

Evaluatie
Van januari tot april 2020 evalueren we het huidige plan en formuleren we doelen voor het toekomstige ondersteuningsplan. Dit doen we samen met verschillende groepen betrokkenen: ouders, leerkrachten, intern begeleiders, directeuren, besturen, Ondersteuningsplanraad/Medezeggenschapsraad voor personeel, gemeenten en ketenpartners. We organiseren ‘thematafels’ per groep, over de voor die groep belangrijke onderwerpen. Dit zijn interactieve bijeenkomsten die worden begeleid door een onderwijsadviseur.

Schrijven
Van mei tot december 2020 schrijven we het nieuwe plan. De eerste schets stemmen we weer af met de betrokken.
Na de zomervakantie 2020 start het schrijven van het definitieve plan 2021-2025.

Besluit
Het definitieve ondersteuningsplan moet eind 2020 klaar zijn voor de formele besluitvorming in het eerste kwartaal van 2021.

Inspectie
Het vastgestelde toekomstige ondersteuningsplan gaat in april 2021 naar de inspectie.

Uitvoering
Alle aangesloten scholen werken vanaf augustus 2021 volgens het nieuwe ondersteuningsplan passend primair onderwijs Haaglanden.

Poster A3 OP