Ouderrol Onderwijs Transparant

De ouderrol in OT

De Ouderrol in OnderwijsTransparant (OT) maakt digitaal communiceren met ouders mogelijk. Ouders kunnen via deze module het dossier van hun kind inzien, bestanden uploaden en een opmerkingen in het ouderlogboek plaatsen. De module ouderrol is in 2019 uitgebreid getest, waarna wat kleine aanpassingen hebben plaatsgevonden. Inmiddels zijn de aanpassingen uitgevoerd en is de module beschikbaar voor alle scholen.  

De belangrijkste reden om als samenwerkingsverband de Oudermodule in te zetten, is dat op deze wijze transparant en open met ouders wordt samengewerkt bij het vormgeven van extra ondersteuning (in de vorm van een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring). Doordat ouders toegang hebben tot de gegevens van hun kind, kunnen scholen direct voldoen aan de inzageverplichting voor ouders. Daarnaast voorkomt deze module dat stukken via de mail met ouders gedeeld moeten worden. Dit brengt namelijk ongeoorloofde risico’s met zich mee. Tot slot is het ook de wens dat hierdoor een efficiëntieslag wordt gemaakt, juist omdat het apart informeren van ouders niet meer nodig is. 

Betrokkenen
Bureauorganisatie SPPOH

SPPOH monitort steekproefsgewijs de betrokkenheid van ouders in OT. Uit de Evaluatie Passend Onderwijs en komend beleid vanuit de overheid wordt duidelijk dat ouders nog meer betrokken willen en moeten worden bij het vormgeven van extra ondersteuning. Doel is dat vanaf 1 februari scholen ouders standaard uitnodigen in OT (tenzij zie beschreven bij ‘De school’). Vanaf het schooljaar 2021-2022 is het uitnodigen van ouders een vast onderdeel van het vormgeven van extra ondersteuning.

De ouder kan middels de Oudermodule ook een arrangement evalueren door het invullen van een klein aantal vragen. Deze gegevens worden door SPPOH gemonitord en vormen een onderdeel van een jaarlijkse terugkoppeling over de inzet en effectiviteit van arrangementen.  

De school

Scholen nodigen vanaf 1 februari ouder(s)/verzorger(s) (vanaf nu aangeduid met ‘de ouder’) altijd uit in OnderwijsTransparant 1LoketPO als er een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd. Als de ouder de taal niet machtig is of geen toegang tot internet op welke wijze dan ook of geen mailadres heeft, dan kan de school ervoor kiezen om hen op een andere wijze op de hoogte te brengen van het dossier. Van de school wordt niet gevraagd actief te controleren of zij daadwerkelijk ingelogd hebben in OT. Aan de kleur van de uitnodigingsknop (rood, oranje, groen) kan de school zien wat de status is van de uitnodiging (niet uitgenodigd, mail verstuurd, aangemeld).

Intern begeleider

De intern begeleider is verantwoordelijk voor het betrekken van alle relevante partners bij het vormgeven van extra ondersteuning. Indien nodig kunnen zij de ouder uitleg geven over de inhoud van het dossier of de ouder verwijzen naar de handleiding.

Adviseur passend onderwijs

De adviseur van de school wordt door scholen betrokken in OnderwijsTransparant om mee te kunnen lezen in het dossier van de leerling. De adviseur kan de school helpen herinneren aan het uitnodigen van ouders in OT.

Ouder(s)/verzorger(s)

Ouder(s)/verzorger(s) zijn partner bij partner bij het vormgeven van extra ondersteuning voor hun kind. Het is aan de ouder om wel of geen gebruik te maken van de Ouderrol. Dit betekent dat de school niet actief hoeft te controleren of zij daadwerkelijk ingelogd hebben in OT.

De ouder kan middels de Oudermodule bijlagen toevoegen, denk aan relevante onderzoeksverslagen en ondertekende documenten, en indien nodig een bericht plaatsen in het logboek. Van ouders wordt gevraagd of zij bij het aflopen van een arrangement een korte evaluatie willen invullen ten behoeve van de monitor.