Passend Onderwijs

kids op plank

Scholen binnen Haaglanden zijn verplicht om aan al hun leerlingen een passend onderwijsaanbod te bieden. Hoe zij dit doen ligt vast in de basisondersteuning. Soms heeft een kind meer nodig en is er sprake van extra ondersteuning. Scholen organiseren ook deze extra ondersteuning zelf. Soms zijn daar extra financiële middelen bij nodig,  hiervoor kan een arrangement aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen met advies bij het vormgeven van de extra ondersteuning en de basisondersteuning.

In enkele gevallen passen de onderwijsbehoeften van de leerling beter bij speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs en wordt de leerling verwezen. Dit is dan voor deze leerling de best passende plek. Uitgangspunt is steeds regulier onderwijs als het kan, speciaal (basis) onderwijs als het moet.

Wat passend onderwijs is en welke rol het samenwerkingsverband heeft kunt u teruglezen in de ouderbrochure

De drie verschillende niveaus van ondersteuning binnen passend onderwijs worden hierna verder toegelicht.