Extra ondersteuning

Soms heeft een leerling qua onderwijsbehoeften meer nodig dan de school in de basis kan bieden. We spreken dan van extra ondersteuning. In de meeste gevallen wordt er een Multidisciplinair overleg (MDO) georganiseerd waar ook de ouders voor worden uitgenodigd. In dit MDO bespreekt de school met ouders en eventueel andere deskundigen wat de leerling nodig heeft. De school maakt voor deze leerlingen een Onderwijs Perspectief Plan waarin precies staat beschreven wat er voor de leerling nodig is en hoe de school dit gaat realiseren. De school overlegt met de ouders over dit plan, de ouders hebben een instemmingsrecht op het handelingsdeel van het plan.
Het kan zijn dat de leerling specifieke ondersteuning nodig heeft, maar het kan ook zijn dat de leerkracht iets extra’s nodig heeft om de leerling goed onderwijs te geven. Extra ondersteuning betekent niet dat de leerling privé onderwijs krijgt. De leerling draait zoveel mogelijk mee in de groep en krijgt daarna alleen of in een klein groepje extra aandacht.

In een aantal gevallen kan de school de extra ondersteuning zelf regelen, maar soms is daarbij ook inzet nodig van externen. Dit kan bijvoorbeeld een specialist zijn uit het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. De school kan een aanvraag bij het Samenwerkingsverband doen voor financiering van de extra ondersteuning, dit heet een arrangement. Ook dit wordt besproken in een MDO. Bij het MDO is dan ook een vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband aanwezig, de adviseur passend onderwijs.  Samen wordt besloten over de extra ondersteuning. De adviseur denkt mee en zorgt ervoor dat de aanvraag voor het arrangement past binnen de regels van het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband financiert alleen extra ondersteuning gericht op onderwijsondersteuning. Mocht het zo zijn dat er ook zorg en/of jeugdhulp nodig is, dan wordt dit bekostigd vanuit andere bronnen, zoals een persoonsgebonden budget of met inzet van jeugdhulp gefinancierd vanuit de gemeente.

Scholen hebben eens in de vier jaar de verplichting een School ondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In dit profiel maken zij onder andere aan ouders kenbaar welke (extra) ondersteuning zij hun leerlingen kunnen bieden. Deze SOP’s zijn terug te vinden op de website van de school of op te vragen bij de directie van de school.