Toelaatbaarheidsverklaring

Verwijzing speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs

Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs blijven. In een aantal gevallen is een leerling toch beter op zijn of haar plek in het speciaal basis onderwijs of het speciaal onderwijs. Hoe dit proces verloopt wordt uitgelegd in onderstaand filmpje.

Speciaal basisonderwijs SBO is een reguliere school bedoeld voor kinderen met leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen. Deze leerlingen hebben een plek nodig waar de groepen kleiner zijn, er meer specialistische ondersteuning is en de structuur van de school gericht is op deze doelgroep kinderen.

Speciaal onderwijs (SO) kent verschillende vormen. Zo zijn er scholen voor leerlingen die lichamelijk of verstandelijk beperkt zijn (cluster 3) en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen (cluster 4) hebben.

Ook zijn er scholen voor kinderen die visueel beperkt (cluster 1) zijn of problemen hebben op het gebied van gehoor en/of spraak (cluster 2). Deze scholen horen niet bij het samenwerkingsverband. 

Voor plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ook dit wordt besproken in een MDO. School, ouders, een vertegenwoordiger van het SBO of SO en de adviseur passend onderwijs besluiten samen of de SBO of SO school een passende plek is voor de leerling. In een aantal gevallen beoordeelt de SBO school of  SO school dit na een observatieperiode op deze school. Maar als alle partijen het erover eens zijn, wordt de TLV door de school aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Voordat de directeur van het samenwerkingsverband een besluit neemt, laat hij zich adviseren door twee onafhankelijke deskundigen. Dit is dus een uitgebreid en zorgvuldig proces.

Toch kan het zijn dat ouders en school er samen niet uitkomen. Het samenwerkingsverband biedt dan de mogelijkheid om een bemiddelaar in te schakelen. Ook kan de ouder of een school de hulp inroepen van een onderwijsconsulent. www.onderwijsconsulenten.nl

In het uiterste geval kan de school ook een TLV aanvragen zonder toestemming van ouders, maar alleen nadat is geprobeerd om tot overeenstemming te komen. Het samenwerkingsverband zal de ouders dan vragen een zienswijze in te dienen. Ouders kunnen tegen het besluit van afgifte van een TLV bezwaar maken. Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie toelaatbaarheidsverklaringen. Meer informatie over de bezwaarprocedure