Projecten

lln

Naast het faciliteren van de scholen door middel van basisondersteuning en extra ondersteuning, ondersteunt het samenwerkingsverband ook met projecten en impulstrajecten. Er zijn specifieke projecten op scholen, maar ook projecten die voorzien in een Haaglanden brede voorziening.

Lopende projecten zijn:

Steunpunten

Voor sommige leerlingen is zeer specifieke expertise gewenst. In samenwerking met scholen voor speciaal onderwijs ontwikkelt het samenwerkingsverband steunpunten waar scholen terecht kunnen met vragen over bepaalde onderwerpen. Ook kunnen experts betrokken worden voor advies over of ondersteuning van leerlingen. In schooljaar 2018-2019 worden de volgende steunpunten (verder) ontwikkeld:
* Traumasensitief onderwijs
Speciaal voor leerlingen die diverse problematiek hebben ontwikkeld als gevolg van een traumatische gebeurtenis in hun leven.
Doel van het project is te onderzoeken hoe te komen tot ondersteuning van scholen bij traumasensitief werken en het realiseren van een regulier steunpunt traumabegeleiding bij de Loodsboot.
* Hersenletsel
Zowel voor, tijdens als na de geboorte kan het zijn dat een kind hersenletsel oploopt. Het steunpunt biedt observatie en begeleidingsarrangementen. Daarnaast is er een steunpunt voor vragen van scholen verbonden aan de Piramide.
 

Onze Wereld

Onze Wereld is een school in stadsdeel Centrum in Den Haag. En deel van de populatie van deze school heeft extra ondersteuning nodig in verband met leer, opvoed en/of gedragsvraagstukken. Veel van deze kinderen zouden wellicht voor een verwijzing naar het SBO in aanmerking kunnen komen. Onze Wereld heeft zich ten doel gesteld om ook deze leerlingen binnen het reguliere onderwijs les te geven. In samenwerking met SBO Merlijn, ontwikkelen zij een aanbod specifiek afgestemd voor deze doelgroep leerlingen. De school onderzoekt naar aanbod/integratie van kinderen met SBO profiel binnen het BO. Het gaat om drie groepen van totaal 45 leerlingen. In de groep is een leerkracht aanwezig die vanuit het SBO coaching/begeleiding heeft ontvangen. Tevens is er een onderwijsassistent beschikbaar voor de drie groepen.
 

Springbok, Nisbogroep

De Springbok in stadsdeel C heeft expertise op het gebied van NT2 en nieuwkomers. De school biedt onderwijs aan nieuwkomers met onderwijsbehoeften passend bij de ondersteuning die op een SBO geboden kan worden. Het gaat vanaf het schooljaar 2018-2019 om twee groepen (onderbouw en bovenbouw) met maximaal 15 leerlingen die onderwijs krijgen van leerkrachten ervaring in het speciaal (basis)onderwijs. Hoe dit onderwijs precies wordt vormgegeven zal blijken uit de aankomende projectbeschrijving. Leerlingen uit heel Den Haag kunnen terecht in deze groep.


Strandtaal

In het schooljaar 2018-2019 is een kleutergroep die bedoeld is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar die specialistische ondersteuning nodig hebben op zowel gedrag als taal (taal ontwikkelingsstoornissen). Deze groep is ondersteund met een impuls vanuit het samenwerkingsverband. In de groep zitten maximaal 10 leerlingen. Strandtaal is een samenwerking tussen de Strandwacht en cluster 2, de Cor Emmausschool en Viertaal.
 

Begaafdheid

Doel van het project is te komen tot een dekkend aanbod voor leerlingen die begaafd zijn en dan met name voor die leerlingen waar sprake is van bijkomende problematiek.
Scholen worden uitgenodigd om zich te ontwikkelen tot een HB expertschool. Ook wordt er gekeken naar een mogelijkheid om een speciale voorziening in te richten voor leerlingen waar sprake is van zogenaamd “dubbel bijzonder” en de bijkomende problematiek maakt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft.
Het project wordt mede gefinancierd met behulp van de subsidiemiddelen beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW.
Hier vindt u meer informatie over dit project.