Samenwerking met partners

handen aan touw

Om passend onderwijs vorm te geven werken het samenwerkingsverband en scholen samen met verschillende ketenpartners waaronder de gemeenten, jeugdhulp, leerplicht en schoolmaatschappelijk werk. 

Gemeenten
Voor het samenwerkingsverband zijn de gemeenten een belangrijke partner. Zij voeren overleg over de ontwikkeling van beleid en over de inzet van schoolmaatschappelijk werk. Ook voeren de gemeenten en het samenwerkingsverband een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en over de beleidsplannen van de gemeente op het gebied van onderwijs en jeugdhulp.

Leerplicht
Leerplicht is een belangrijke partner als het gaat over verzuim en (dreigend) thuiszitten. Het samenwerkingsverband voert hierover maandelijks overleg. Elke school heeft een eigen leerplichtambtenaar.

Jeugdhulp
De inzet van jeugdhulp is de verantwoordelijkheid van de gemeente en wordt uitgevoerd via het Centrum voor Jeugd en Gezin of door het Jeugdteam van de gemeente. Uitgangspunt hierbij is dat er zoveel mogelijk preventief wordt gewerkt.

Den Haag: www.cjgdenhaag.nl
Rijswijk: www.cjgrijswijk.nl
Leidschendam Voorburg: www.lv.nl/zorg-ondersteuning-en-jeugdhulp

Schoolmaatschappelijk werk
Om te zorgen voor een goede schakel met jeugdhulp, heeft elke school een schoolmaatschappelijk werker (SMW+). Deze persoon is beschikbaar voor kortdurende lichte hulp en advies aan ouders en leerlingen, maar vooral ook belangrijk als schakelfunctionaris naar de juiste hulpverlening. Deze werkwijze is in de drie gemeenten van het samenwerkingsverband nagenoeg gelijk. In Rijswijk werkt de SMW+’er samen met een koppelgenoot en wordt zo het inschakelen van het CJG/Jeugdteam vormgegeven. In Leidschendam Voorburg neemt de SMW+’er contact op met de afdeling A&A.

In Den Haag heeft elke SMW+ er een vast gezinscoachmaatje bij het CJG. Samen kunnen zij regelen dat een leerling of een ouder de geschikte hulp krijgt. 
De werkwijze in Den Haag is vastgelegd in het routeboek

Meer informatie over SMW is terug te vinden op:
Den Haag en Rijswijk: www.smw-basisschool.nl
Leidschendam Voorburg: www.kwadraad.nl

Het kan zijn dat er in een arrangement voor een leerling zowel onderwijsondersteuning, al dan niet bekostigd door het samenwerkingsverband, als hulp vanuit een jeugdhulporganisatie noodzakelijk is. De uitvoering van het plan wordt dan gedaan in samenspraak met de verschillende organisaties. Uitgangspunt is een kind, een plan.