Vraag & antwoord

bb jongens tas

Kan ik als ouder zelf het samenwerkingsverband vragen om een arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring voor mijn kind?
Nee, het samenwerkingsverband faciliteert scholen bij het vormgeven van passend onderwijs, aanvragen kunnen uitsluitend gedaan worden door een school.

Kan ik als ouder advies krijgen van de adviseur passend onderwijs?
De adviseur passend onderwijs adviseert in principe de school. Een ouder mag een vraag stellen aan een adviseur, maar deze zal hierover altijd melding doen aan de betrokken school. Het is als ouder niet mogelijk om de adviseur in te schakelen zonder overleg met de school.

Heeft het samenwerkingsverband recht op inzage in bijvoorbeeld onderwijskundige en medische documenten?
Wanneer een kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school, zullen er gegevens nodig zijn over de behoefte aan ondersteuning van het kind. Dit zijn gewone persoonsgegevens als naam en adres, maar ook bijzondere gegevens als informatie over gezondheid of vraagstukken over de ontwikkeling van het kind. De school, maar ook andere specialisten, hebben deze gegevens nodig om het kind goed te kunnen helpen. Als ouders is het goed om duidelijk te hebben welke rechten u heeft in het kader van privacy. U kunt hierover lezen in onze privacyverklaring.

Ik ben op zoek naar een school voor mijn kind, kan het samenwerkingsverband mij helpen bij het vinden van de juiste school.
Het samenwerkingsverband zoekt in principe geen school voor een kind. Op deze website of via scholenwijzer.denhaag.nl zijn alle scholen in Den Haag, Leidschendam Voorburg en Rijswijk terug te vinden. Ouders of verzorgers kunnen zelf scholen benaderen.
Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan zal uiteindelijk de school met zorgplicht of de school van inschrijving het samenwerkingsverband benaderen voor advies.

Ik ben het niet eens met de wijze waarop de school vorm geeft aan de extra ondersteuning aan mijn kind. Kan het samenwerkingsverband hierin iets betekenen?
In principe gaat een ouder met klachten over een school, naar de school zelf of naar het schoolbestuur. Indien er een meningsverschil heel specifiek over de inzet van extra ondersteuning of een toelaatbaarheidsverklaring, dan kan het samenwerkingsverband een bemiddelaar regelen.

Ik wil mijn kind naar een particuliere onderwijsinstelling laten gaan, kan het samenwerkingsverband dit bekostigen?
Samenwerkingsverbanden krijgen vanuit ouders en/of scholen soms het verzoek om middelen beschikbaar te stellen voor leerlingen die onderwijs (willen) volgen bij een particuliere onderwijsinstelling. Samenwerkingsverbanden en scholen kunnen en mogen niet aan deze verzoeken voldoen. Het is wettelijk gezien niet mogelijk om onderwijsmiddelen in te zetten om een leerling particulier onderwijs te laten volgen. In onderwijswetgeving is vastgelegd waaraan onderwijsbekostiging besteed mag worden (art. 148 WPO; 99 WVO; 143 WEC). Het volgen van particulier onderwijs valt niet onder de reikwijdte van deze bestedingsmogelijkheden.

Mijn kind gaat naar het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs, kan ik leerlingvervoer krijgen?
Leerlingvervoer wordt geregeld via de gemeente. De school kan u hier meer informatie over geven.
Zie ook de website van de gemeenten:

Den Haag leerlingenvervoer
Leidschendam Voorburg leerlingenvervoer
Rijswijk leerlingenvervoer


Handige websites
Er zijn diverse websites die antwoord geven op veel gestelde vragen van ouders:
www.onderwijsconsulenten.nl
www.oudersenonderwijs.nl