Zorgplicht

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben basisscholen zorgplicht. De zorgplicht start nadat ouders/ verzorgers hun kind schriftelijk hebben aangemeld bij de school van hun keuze. De ouders zijn verplicht om bij de aanmelding aan te geven of zij verwachten dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school met zorgplicht is verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte onderwijsplaats. De school heeft zes weken de tijd om te bepalen of zij het kind wel of niet toelaten, deze periode kan indien noodzakelijk eenmaal verlengd worden met vier weken.

De school onderzoekt in deze periode in eerste instantie of zij zelf een passende onderwijs plek kunnen bieden aan het kind. Mocht de school niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind, al dan niet met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband, dan moet de school verder zoeken naar een geschikte onderwijsplek. Het bevoegd gezag van de school mag het kind niet weigeren voordat zij een andere school bereid hebben gevonden om de leerling toe te laten. Dit kan ook een SBO- of een SO- school zijn. 

Ouders hebben de verplichting om relevante informatie ter beschikking te stellen zodat de school kan voldoen aan de onderzoeksplicht. Heeft het kind eerder op een andere school gezeten, of staat hij of zij hier nog ingeschreven, dan geven de ouders toestemming om relevante informatie op te vragen bij de vorige school. Zorgplicht geldt ook indien een leerling nog op een andere school staat ingeschreven, ook dan heeft de school van aanmelding zorgplicht.

Een school heeft geen zorgplicht:

  • wanneer de school waar het kind wordt aangemeld vol is;
    de criteria hiervoor moeten duidelijk blijken uit de schoolgids van de school.
  • wanneer ouders de grondslag van de school niet willen onderschrijven. Denk hierbij aan een bepaalde religie van de school.

Voor Den Haag geldt de een aanmeldleeftijd. Voor de regels die gelden indien een kind op 3 jarige leeftijd wordt aangemeld op een Haagse school zie website Den Haag

Vragen over het aanmelden, toelaten of verwijderen van een leerling?
Zodra er vragen zijn rondom aanmelding, toelating of verwijdering van een leerling op een school, dan wendt de ouder zich in eerste instantie tot de school. Komt men er niet uit, dan is het bevoegd gezag, het schoolbestuur de instantie om contact mee op te nemen. Het Samenwerkingsverband gaat niet over toelating en verwijdering van leerlingen op een school.