Klachten

Een goed gesprek
Waar mensen samenwerken, gaan dingen soms mis. Daarom is goede communicatie heel belangrijk. Bij een verschil van mening tussen ouders, scholen, besturen en/of het samenwerkingsverband is de eerste stap een goed gesprek tussen beide partijen.

Bemiddeling en advies
Als het niet lukt om het meningsverschil zelf op te lossen, kan het helpen als een derde partij bemiddelt of advies geeft. Binnen SPPOH kunnen de partijen een bemiddelaar van het samenwerkingsverband SPPOH inschakelen die helpt om tot een oplossing te komen.
Het gaat hier met name over zaken rond het afgeven van een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring die in het Multidisciplinair overleg (MDO) van de school aan de orde komen.
De hulp inroepen van een onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl) is een andere mogelijkheid voor school of ouders.

Vertrouwenspersoon
Het samenwerkingsverband SPPOH heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon die u kunt benaderen met vragen of situaties die u niet direct met de school of met (de adviseur van) het samenwerkingsverband SPPOH wilt bespreken.
Het gaat hier bijvoorbeeld ook over misdragingen en ongewenst gedrag van personen die betrokken zijn bij passend onderwijstrajecten. De vertrouwenspersoon kan u adviseren over de te nemen stappen of  kan een bemiddelende rol spelen.
Ouders of scholen die dit wensen kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon van SPPOH, de heer Albert van der Zalm. E-mail: info@albertvanderzalm.nl  Telefoon:  06 23 81 42 97.

Formele oplossing: een klacht indienen
Als u er niet uitkomt, of als uw probleem met het samenwerkingsverband SPPOH naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het samenwerkingsverband SPPOH. Ook kunt u terecht bij verschillende externe organisaties. Een formele klacht dient u altijd schriftelijk in.
Het samenwerkingsverband SPPOH zal proberen een klacht eerst zelf op te lossen.

Ons samenwerkingsverband is aangesloten bij de de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs en de Commissie van Beroep PO/VO, die door de Stichting Onderwijsgeschillen in stand worden gehouden.

Deze klachten gaan alleen over het functioneren van (een van de medewerkers) van het Samenwerkingsverband SPPOH. Voor klachten over het handelen van een school, kunt u contact opnemen met de school of met het schoolbestuur.

Formele oplossing: bezwaar maken

Het samenwerkingsverband beslist op verzoek van een schoolbestuur of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. Tegen dit besluit kan door betrokken ouders of het schoolbestuur bezwaar worden gemaakt. Voordat de directeur van het samenwerkingsverband een besluit neemt op een dergelijk bezwaar, vraagt hij of zij een advies aan de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen (LBT).

Meer informatie over deze formele oplossingen kunt u vinden op de website www.onderwijsgeschillen.nl