Medewerkers

rij achterkant

Bij de organisatie van het samenwerkingsverband SPPOH werken in totaal 32 medewerkers. De organisatie legt zich toe op de voorbereiding en uitvoering van beleid. Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij de vormgeving van passend onderwijs. Daarnaast zorgt het samenwerkingsverband voor de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen voor het SBO en het SO. De organisatie bestaat uit een managementteam, ondersteuning, orthopedagogen/beleidsmedewerkers en adviseurs passend onderwijs.

Het managementteam is verantwoordelijk voor de aansturing van de medewerkers, de uitvoering van het beleid en de ontwikkeling van de organisatie. Naast de directeur bestaat het team uit de managers team en werkgebieden en een manager bedrijfsvoering. De managers team en werkgebieden geven leiding aan de adviseurs passend onderwijs en de orthopedagogen/ beleidsmedewerkers en zijn daarnaast actief in het veld om de verbinding en samenwerking tussen scholen en ketenpartners te stimuleren. Een van de managers team en werkgebieden treedt op als plaatsvervangend directeur. Het management wordt ondersteunt door een klein team dat alle bedrijfsvoering facetten van de organisatie verzorgt.

De beleidsmedewerkers/orthopedagogen zijn verantwoordelijk voor beleids- en kennisontwikkeling. Ook treden zij op als eerste deskundige bij de afgifte van TLV’s.
Een belangrijke taak is het adviseren en ondersteunen van de scholen bij de vormgeving van passend onderwijs. Hierin ligt een belangrijke taak voor de adviseurs passend onderwijs. Zij zijn dagelijks in de scholen aan het werk. In het overzicht van de scholen is bij elke school terug te vinden welke adviseur hieraan verbonden is.

 De adviseurs passend onderwijs hebben vier rollen:

 1.  Inhoudelijk adviseur passend onderwijs
  De adviseur denkt, op verzoek van de school, mee over (extra) ondersteuning die nodig is voor (kleine groepjes) leerlingen, leraren en ouders. Ook denkt de adviseur desgevraagd mee over de verdere ontwikkeling van de basisondersteuning en de schoolontwikkeling in het kader van passend onderwijs.
 2. Vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband
  De adviseur is vraagbaak voor de school met betrekking tot de werkwijzen en besluiten en dergelijke van het samenwerkingsverband. De adviseur vertegenwoordigt het samenwerkingsverband in gesprekken met de school, in MDO’s en dergelijke. De adviseur passend onderwijs heeft hierbij de rol van mede-bewaker (mede-toetser) van de toepassing van het ‘Denk- en werkkader arrangementen’ en het ‘Denk- en werkkader Toelaatbaarheidsverklaringen’.
 3. Makelaar
  De adviseur koppelt (extra) ondersteuningsvragen van de school aan hen die dit uit kunnen voeren. In het werkgebied speelt de adviseur een actieve rol in het verbinden van scholen, bijvoorbeeld door vraag en aanbod bij elkaar te brengen en leersituaties te organiseren.
 4. Critical friend
  In het kader van de lerende organisatie kan de adviseur de school gevraagd en ongevraagd een spiegel voorhouden. De adviseur geeft vanuit haar of zijn invalshoek en rol feedback aan de school zonder hierbij een controlerende of beoordelende rol aan te nemen. De feedback is altijd gericht op het verbeteren van de kwaliteit van (basis)ondersteuning en op de samenwerking onderling, met ouders en met derden.

Inspraak in passend onderwijs
Ouders en onderwijspersoneel kunnen op verschillende manieren inspraak hebben in passend onderwijs.

Medezeggenschapsraad
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en personeel zitten. De MR heeft inspraak op het beleid van de school voor extra ondersteuning aan leerlingen. De school stelt dit beleid vast in het schoolondersteuningsprofiel en de MR heeft hierop adviesrecht.

Ondersteuningsplanraad
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband en bestaat uit ouders en personeel van scholen uit het samenwerkingsverband. Via de OPR hebben zij instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In dit plan staan onder meer de afspraken van het samenwerkingsverband over de basisondersteuning en extra ondersteuning. Naast het instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan kan de OPR adviezen geven en onderwerpen aan het bestuur van het samenwerkingsverband voordragen en bespreken.