Bestuur

Het bestuur van het samenwerkingsverband SPPOH wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle 27 aangesloten schoolbesturen. Binnen het bestuur is er een dagelijks bestuur bestaande uit zeven leden dat fungeert als uitvoerend bestuur. De voorzitter van het dagelijks bestuur is de heer E. van Vliet. De overige bestuursleden zijn toezichthouders en houden toezicht op het dagelijks bestuur. Voorzitter van het algemeen bestuur is de heer B. Olders. Mevrouw A.M. van Bommel is de onafhankelijk voorzitter van het (algemeen) bestuur. 
De Statuten van de stichting SPPOH kunt u hier inzien.

Het bestuur wordt bijgestaan door de bureau-organisatie onder leiding van de directeur, mevrouw I.M. (Irene) van Harten.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid en de bedrijfsvoering. Een deel van deze taken is gemandateerd aan de directeur van het samenwerkingsverband. Het toezicht op de uitvoering ligt bij het algemeen bestuur. Om het toezicht goed vorm te geven heeft het algemeen bestuur twee commissies ingesteld die toezicht houden op een beleidsthema en het algemeen bestuur hierover adviseren.

Het betreft de auditcommissie financiën die zich bezig houdt met het financieel beleid, de rechtmatigheid van de bestedingen, het treasurybeleid, de uitvoeringspraktijk, de begroting en jaarrekening.

De auditcommissie kwaliteit houdt zich bezig met de kwaliteit van de realisatie van het beleid in brede zin. Onderwerpen zijn: de realisatie van het ondersteuningsplan, projecten, nieuwe initiatieven, het bestuursverslag en de governancestructuur van het samenwerkingsverband.