Interne organisatie

Bij de organisatie van het samenwerkingsverband SPPOH werken in totaal 37 medewerkers. De organisatie legt zich toe op de voorbereiding en uitvoering van beleid. Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij de vormgeving van passend onderwijs. Daarnaast zorgt het samenwerkingsverband voor de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen voor het SBO en het SO. De organisatie bestaat uit een managementteam, ondersteuning, orthopedagogen/beleidsmedewerkers en adviseurs passend onderwijs.

Het managementteam is verantwoordelijk voor de aansturing van de medewerkers, de uitvoering van het beleid en de ontwikkeling van de organisatie. Naast de directeur bestaat het team uit de managers team en werkgebieden en een manager bedrijfsvoering. De managers team en werkgebieden geven leiding aan de adviseurs passend onderwijs en de orthopedagogen/ beleidsmedewerkers en zijn daarnaast actief in het veld om de verbinding en samenwerking tussen scholen en ketenpartners te stimuleren. Een van de managers team en werkgebieden treedt op als plaatsvervangend directeur. Het management wordt ondersteunt door een klein team dat alle bedrijfsvoering facetten van de organisatie verzorgt.

De beleidsmedewerkers/orthopedagogen zijn verantwoordelijk voor beleids- en kennisontwikkeling. Ook treden zij op als eerste deskundige bij de afgifte van TLV’s.

Een belangrijke taak is neergelegd bij de adviseurs passend onderwijs. Zij ondersteunen en adviseren de scholen bij de vormgeving van passend onderwijs. Zij zijn dagelijks in de scholen aan het werk. In het overzicht van de scholen is bij elke school terug te vinden welke adviseur hieraan verbonden is.

 De adviseurs passend onderwijs hebben vier rollen:

 1.  Inhoudelijk adviseur passend onderwijs
  De adviseur denkt, op verzoek van de school, mee over (extra) ondersteuning die nodig is voor (kleine groepjes) leerlingen, leraren en ouders. Ook denkt de adviseur desgevraagd mee over de verdere ontwikkeling van de basisondersteuning en de schoolontwikkeling in het kader van passend onderwijs.
 2. Vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband
  De adviseur is vraagbaak voor de school met betrekking tot de werkwijzen en besluiten en dergelijke van het samenwerkingsverband. De adviseur vertegenwoordigt het samenwerkingsverband in gesprekken met de school, in MDO’s en dergelijke. De adviseur passend onderwijs heeft hierbij de rol van mede-bewaker (mede-toetser) van de toepassing van het ‘Denk- en werkkader arrangementen’ en het ‘Denk- en werkkader Toelaatbaarheidsverklaringen’.
 3. Makelaar
  De adviseur koppelt (extra) ondersteuningsvragen van de school aan hen die dit uit kunnen voeren. In het werkgebied speelt de adviseur een actieve rol in het verbinden van scholen, bijvoorbeeld door vraag en aanbod bij elkaar te brengen en leersituaties te organiseren.
 4. Critical friend
  In het kader van de lerende organisatie kan de adviseur de school gevraagd en ongevraagd een spiegel voorhouden. De adviseur geeft vanuit haar of zijn invalshoek en rol feedback aan de school zonder hierbij een controlerende of beoordelende rol aan te nemen. De feedback is altijd gericht op het verbeteren van de kwaliteit van (basis)ondersteuning en op de samenwerking onderling, met ouders en met derden.