Samenwerkingsverband SPPOH

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Passend onderwijs wil zeggen dat elk kind onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht waarin dit is geregeld. Volgens deze wet hebben alle kinderen recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De wet geeft scholen de verantwoordelijkheid hiervoor te zorgen. 

Het grootste deel van de leerlingen krijgt onderwijs op een reguliere basisschool binnen de basisondersteuning die elke school biedt. Voor een deel van de leerlingen is meer nodig, dit heet extra ondersteuning. Extra ondersteuning kan plaatsvinden op de regulier basisschool of, als dit niet passend is voor een leerling, op een school voor speciaal (basis) onderwijs.