Missie en visie

Missie

Passend onderwijs is dat elk kind op de meest passende plek het best passende onderwijs krijgt. Onze missie is om dit succesvol te realiseren. Dat kunnen schoolbesturen, scholen en leraren niet alleen. Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden is opgericht om de samenwerking in het kader van passend onderwijs te organiseren en te faciliteren. We willen passend onderwijs in onze regio mogelijk maken, door alle scholen en expertise bij elkaar te brengen, te leren van elkaar met professionele medewerkers op alle fronten. Het samenwerkingsverband ondersteunt daarbij op inhoudelijk en financieel gebied.


Visie

We werken vanuit de vijf succesfactoren die de PO-Raad heeft benoemd voor passend onderwijs

  • Goed toegeruste leraren in een professionele schoolorganisatie.
  • Ouders als pedagogisch partner.
  • Samenwerking als professionele afweging.
  • Een dienende infrastructuur voor onderwijs en zorg.
  • Sturen op resultaten met aandacht voor proceskwaliteit.