Ondersteuningsplan

Het doel van een samenwerkingsverband passend onderwijs is dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke aanbod in de regio krijgen. Samen met de scholen zorgen wij voor een dekkend aanbod voor leerlingen. In het ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband hoe zij dat wil realiseren.

Samenwerkingsverband SPPOH stelt ten minste een keer in de vier jaar een ondersteuningsplan vast. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het plan. Over het concept ondersteuningsplan wordt op overeenstemming gericht overleg gevoerd met de gemeente. Het definitieve ondersteuningsplan wordt toegezonden aan de inspectie.

Het ondersteuningsplan voor de periode 2017-2021 heeft de titel Verbinden, Vertrouwen en Verantwoorden. Lees hier ons ondersteuningsplan.

De ontwikkeling van passend onderwijs is een continue proces. Vanuit de scholen halen wij op welke onderwerpen aandacht verdienen om passend onderwijs te blijven verbeteren, deze doelen werken we uit in het Jaarplan.
Hier vind je de poster met de vier belangrijkste Jaarplandoelen waar we dit schooljaar 2020-2021 met elkaar aan werken.  

De financiële regelingen die voortvloeien uit de afspraken van het ondersteuningsplan, worden jaarlijks vastgelegd in een faciliteringsregeling.