Organisatiestructuur

De samenwerkende scholen
In totaal zijn ongeveer 200 scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband Haaglanden. Circa 58000 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar volgen hier onderwijs. Het samenwerkingsverband is opgedeeld in 10 werkgebieden: de stadsdelen van Den Haag, Leidschendam Voorburg en Rijswijk.
Alle basisscholen in onze regio zijn verplicht aangesloten bij ons samenwerkingsverband.

Naast de basisscholen zijn ook de scholen voor speciaal basisonderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs bij het samenwerkingsverband aangesloten. Een aantal regionale scholen voor speciaal onderwijs heeft zich vrijwillig aangesloten.
Op de scholenkaart vindt u een school in uw wijk en kunt u ook de scholen voor speciaal (basis)onderwijs vinden.

Welke scholen horen niet bij het samenwerkingsverband?
De scholen voor speciaal onderwijs die het onderwijs aan slechtziende kinderen verzorgen (cluster 1) en de scholen die het onderwijs aan kinderen verzorgen met Taal en spraakproblemen (cluster 2) zijn geen onderdeel van het samenwerkingsverband. Ook scholen die privé onderwijs geven en de school voor reformatorisch onderwijs zijn niet aangesloten bij het samenwerkingsverband.

Bestuur en organisatie
Het bestuur van het samenwerkingsverband SPPOH wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle 27 aangesloten schoolbesturen. Binnen het bestuur is er een dagelijks bestuur bestaande uit zes leden dat fungeert als uitvoerend bestuur. De voorzitter is de heer G.J. van Drielen. De overige bestuursleden zijn toezichthouders en houden toezicht op het dagelijks bestuur. Voorzitter van het algemeen bestuur is de heer R. de Vries.
Het bestuur wordt bijgestaan door de bureau-organisatie onder leiding van de directeur, de heer E. (Bert) Klompmaker. In het organogram  is de structuur van de organisatie duidelijk weergegeven.

Inspraak in passend onderwijs
Ouders en onderwijspersoneel kunnen op verschillende manieren inspraak hebben in passend onderwijs.
Medezeggenschapsraad
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en personeel zitten. De MR heeft inspraak op het beleid van de school voor extra ondersteuning aan leerlingen. De school stelt dit beleid vast in het schoolondersteuningsprofiel en de MR heeft hierop adviesrecht.
Ondersteuningsplanraad
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband en bestaat uit ouders en personeel van scholen uit het samenwerkingsverband. Via de OPR hebben zij instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In dit plan staan onder meer de afspraken van het samenwerkingsverband over de basisondersteuning en extra ondersteuning. Naast het instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan kan de OPR adviezen geven en onderwerpen aan het bestuur van het samenwerkingsverband voordragen en bespreken.