Uitgangspunten

We hebben onze visie in tien uitgangspunten verwoord:

1. We geloven in succesvol passend onderwijs

2. Onze samenwerking is op basis van vertrouwen

3. Het eigenaarschap van passend onderwijs ligt bij de scholen en hun besturen

Het samenwerkingsverband als netwerkorganisatie biedt hieraan structuur en het samenwerkingsverband als bureauorganisatie is een belangrijke faciliterende partner. Primaire taak van het samenwerkingsverband is ervoor te zorgen dat de schoolbesturen hun (gezamenlijke) zorgplicht kunnen realiseren. De school regisseert, het samenwerkingsverband faciliteert.

4. Verbinden

Praktische samenwerking tussen scholen op het terrein van passend onderwijs krijgt in de eerste plaats gestalte door samenwerking in tien (samen)werkgebieden. De scholen in deze gebieden vormen netwerken. Zo geven we passend onderwijs zo veel mogelijk in en rondom de reguliere basisschool vorm en zo zijn we met elkaar verbonden. In de werkgebieden acteren kringen van directeuren en intern begeleiders. De organisatievorm kan van werkgebied tot werkgebied verschillen.

5. Samenwerking

De gemeenten Den Haag, Leidschendam/Voorburg en Rijswijk en de organisaties voor schoolmaatschappelijk werk, CJG en Jeugdhulp zijn onze belangrijke partners in het realiseren van passend onderwijs.

6. Passend onderwijs krijgt vorm op drie niveaus

  • Basisondersteuning, inclusief interventies
  • Arrangementen (extra ondersteuning)
  • SBO en SO (extra ondersteuning)

Basisondersteuning, inclusief interventies, wordt doelgericht, efficiënt, praktisch en transparant uitgevoerd en geëvalueerd. Extra ondersteuning wordt doelgericht, efficiënt, praktisch en transparant toegekend, uitgevoerd en geëvalueerd.

7. Het samenwerkingsverband faciliteert.

  •    Het beschikbaar stellen van een bedrag per leerling per schooljaar voor basisondersteuning, inclusief interventies.
  •    Het beschikbaar stellen van kennis en procesbegeleiding (bijvoorbeeld de adviseur passend onderwijs).
  •    Het beschikbaar maken van schoolmaatschappelijk werk+.
  •    Het beschikbaar stellen van arrangementen.
  •    Het toekennen van TLV’s voor SBO en SO.

8. Regulier als het kan, SBO en SO als het moet

We hanteren op basis van visie en ervaringen in principe geen streefpercentages voor deelname aan het SBO en SO. Een verminderde deelname aan SBO en SO is geen zelfstandig doel, maar komt idealiter tot stand via:

  •    Succesvol werken op de onder punt 7 genoemde punten tot en met 4e punt.
  •    Succesvol werken aan meer leerlingen naar school (thuiszitters, kinderen thans in dagbesteding en dergelijke).

9. We leggen verantwoording af aan elkaar

Partijen die samenwerken in het samenwerkingsverband zijn bereid elkaar ook onderling verantwoording af te leggen over hun inspanningen ten aanzien van passend onderwijs.

10. Het samenwerkingsverband is een lerende organisatie.

Ook de ‘Tien referenties voor passend onderwijs’ uit het Referentiekader passend onderwijs (2012) vinden we nog steeds belangrijk en waardevol. 
Samenwerkende professionals geven elkaar ruimte en spreken elkaar aan, indien nodig. Professionals werken nauw samen met ouders en kinderen.