Deskundigenadvies

Om te kunnen bepalen of een leerling toelaatbaar is tot een plaatsing in het s(b)o heeft het samenwerkingsverband een aantal criteria opgenomen in het Ondersteuningsplan (p.37). Een leerling is toelaatbaar als:

  1. De onderwijsbehoeften van de leerling de basisondersteuning van de huidige school overstijgen (indien het een reeds schoolgaande leerling betreft). Op basis van overzicht (stimulerende en belemmerende factoren, interventies/ondersteuning tot nu toe) en inzicht (verklarende factoren) worden doelen en onderwijsbehoeften (=uitzicht) opgesteld.
  2. De inzet van extra ondersteuning onvoldoende tegemoet kan komen aan de behoeften van de leerling, leerkracht of ouders. Hierbij is in de stukken te lezen dat de inzet van extra ondersteuning op de huidige school of een overplaatsing naar een andere reguliere basisschool ten minste is overwogen of al is ingezet.
  3. Bovenstaande is aangetoond aan de hand van documentatie.
  4. Over de onderwijsbehoeften van de leerling is gesproken in een multidisciplinair overleg met onder meer de school, ouders, adviseur passend onderwijs en de mogelijke s(b)o-school.
  5. Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling is gekeken welk schoolprofiel het best passend is. Hierbij is het type school onderbouwd en is beschreven welke sbo of so-school het beste kan voldoen aan de behoeften van de leerling. Ook de duur van de TLV en, indien nodig, de bekostigingscategorie wordt door de betrokkenen onderbouwd.
  6. Er sprake is van overeenstemming tussen ouders, school en de overige betrokkenen over het type onderwijs en de beoogde doelschool.

Een deskundigenadvies wordt geformuleerd vanuit de eigen discipline. Het advies van de deskundige betreft een korte beschrijving waarin de deskundige beschrijft of de aanvraag voldoet aan bovenstaande criteria (a t/m f). Er kan verwezen worden naar de documenten die zijn aangeleverd door de school. Zoals is de toelichting op het deskundigenadvies-formulier is beschreven, vormen overzicht, inzicht en uitzicht handvatten om de aanvraag te bekijken en te beschrijven. Aansluitend op het advies wordt advies gegeven waaruit blijkt of er een positief of wel negatief advies gegeven wordt over toelaatbaarheid, duur en bekostigingscategorie.