Verwijzing SBO / SO

De vaststelling of voor een leerling een plek op het speciaal (basis)onderwijs passend is, vindt ook plaats in een multidisciplinair overleg. Hierbij worden de stappen uit handelingsgericht arrangeren gebruikt: overzicht in de stimulerende en belemmerende factoren van de leerling, inzicht in de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en uitzicht in wat er het best past bij de leerling. Bij het multidisciplinair overleg zal ook fysiek of op afstand een vertegenwoordiger vanuit het speciaal (basis)onderwijs betrokken zijn. Wanneer alle betrokkenen met elkaar tot de conclusie komen dat de huidige school niet meer kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, ook niet met de inzet van extra ondersteuning, wordt met elkaar gekeken wat de best passende lesplaats is voor de leerling (andere bao, sbo, so). Een toelaatbaarheidsverklaring is nodig om toegelaten te worden tot het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Hierbij is het belangrijk dat besproken wordt aan welke duur wordt gedacht. Hierbij geldt een minimum van één jaar.

Driehoek Ondersteuning (pijl boven)