Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)
Datum: 31 december 2018, versie 1

1. Inleiding
SPPOH is een samenwerkingsverband en heeft persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. De Wet passend onderwijs (Wpo, artikel 18a lid 13) en Wet voortgezet onderwijs (Wvo, artikel 17a) heeft dit geregeld door onder meer te bepalen dat het samenwerkingsverband bevoegd is om zonder toestemming van de betrokken leerling of diens wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens mag verwerken die nodig zijn voor het vervullen van de wettelijke taak van het samenwerkingsverband.
Deze gegevens zal het samenwerkingsverband ontvangen van de school die een leerling aanmeldt in het kader van een verzoek om extra ondersteuning (voor het toekennen van een ondersteuningsarrangement, voor advies inzake extra ondersteuning of voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van een leerling tot het (voortgezet) speciaal onderwijs). Dit kan een ingeschreven dan wel een aangemelde leerling zijn.

Om deze taken te kunnen uitvoeren, zal het samenwerkingsverband persoonsgegevens verwerken. Hierbij geldt vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); dit is de Europese privacy-regelgeving die vanaf 25 mei 2018 ook in Nederland van toepassing is en de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt.

Samenwerkingsverbanden verwerken voor een deel ‘gewone’ persoonsgegevens, dat wil zeggen gegevens die niet zijn aan te merken als bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de AVG. Te denken valt aan naam, adres en woonplaats en overige contactgegevens van de leerling en ouders. Daarnaast gaat het bij de gegevensverwerkingen in het kader van passend onderwijs om zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de gezondheid als bedoeld in de AVG. Denk hierbij aan gegevens over de geestelijke of lichamelijke gezondheid, zoals een handicap en sociaal-emotionele problematiek.

1.1 Opbouw privacyverklaring
In de onderstaande paragrafen beschrijven we welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook lichten we toe voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke grondslag we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u als betrokkene heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met SPPOH.

1.2 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, en telefoonnummer. Daarnaast zijn gegevens over gedrag of gegevens over de gezondheid persoonsgegevens.

1.3 Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?
Het samenwerkingsverband is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking overeenkomstig de bepalingen van de Wpo, de Wvo en de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en deze verklaring. De verwerkingsverantwoordelijke treft daartoe de nodige voorzieningen, waaronder in elk geval zodanige opslag van persoonsgegevens dat deze niet voor onbevoegden toegankelijk zijn.

1.4 Wie is de functionaris van gegevensbescherming?
Het samenwerkingsverband heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen die de wettelijke taken verricht die horen bij deze functie. Dit betekent dat de FG toezicht houdt op de naleving van de AVG, de organisatie adviseert over de verschillende verplichtingen en optreedt als contactpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De FG van SPPOH is Lauraine van der Vorst, en bereikbaar via email l.vandervorst@sppoh.nl.

2. Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?
2.1 Hoe verkrijgen wij jouw gegevens?
SPPOH verkrijgt persoonsgegevens doordat ouders, medewerkers van basisscholen in Haaglanden en externe deskundigen gegevens kunnen aanleveren ten behoeve in het dossier van leerlingen waarvan een voorstel wordt opgesteld om in aanmerking te komen voor een arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring of nadat een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven.

2.2 Welke gegevens verzamelen wij over jou?
   a. Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens van de betrokkene;
   b. Nationaliteit;
   c. Gegevens als bedoeld onder a, van de wettelijk vertegenwoordiger of verzorger van de leerling;
   d. Gegevens betreffende de gezondheid of het welzijn van de leerling voor zover die noodzakelijk zijn voor de ondersteuning;
   e. Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor de ondersteuning;
   f. Gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en ondersteuning, alsmede de behaalde studieresultaten;
   g. Gegevens met het oog op de organisatie van de ondersteuning (waaronder OPDC) en het verstrekken of ter beschikking stellen van ondersteuningsmiddelen of voorzieningen;
   h. Schoolgegevens (waaronder naam school, naam zorgcoördinator/mentor/ intern begeleider, klas/groep waarin de leerling zit, tijdstip van inschrijving bij deze school, naam van de indiener van de aanmelding bij het samenwerkingsverband, schoolloopbaan en         rapportage vanuit primair en voortgezet onderwijs);
   i. Aanleiding voor de aanmelding bij het samenwerkingsverband, relevante screenings- en onderzoeksgegevens en omschrijving van de problematiek die aan de orde is;
   j. Activiteiten die door de school zijn ondernomen rond de betreffende leerling, alsmede de resultaten hiervan;
   k. Bestaande of (relevante) afgesloten hulpverleningscontacten en de namen van contactpersonen;
   l. Relevante persoonsgegevens die door externe partijen worden verstrekt met betrekking tot de aangemelde problematiek van de betreffende leerling;
   m. Het opgestelde onderwijskundige rapport en/of het ontwikkelingsperspectief van de aangemelde leerling;
   n. Gegevens over voortgang, de evaluatie en de afsluiting van de ingestelde ondersteuning;
   o. Andere dan de onder a tot en met o bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling.
   p. Gegevens over bezoek van webpagina’s van de website die gepseudominiseerd worden opgeslagen met behulp van Google analytics.

3. Voor welke doelen gebruiken we je gegevens?
   a. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt ten behoeve van de realisatie van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen in de regio van het samenwerkingsverband opdat leerlingen die extra ondersteuning behoeven  een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.
   b. De persoonsgegevens kunnen geanonimiseerd en niet meer herleidbaar tot een persoon gebruikt worden voor door het samenwerkingsverband georganiseerde beschrijvende, evaluatieve en onderzoeksmatige doeleinden inzake de geconstateerde ondersteuningsvraag  van scholen en het aanbod van het samenwerkingsverband alsmede ten behoeve van beleidsvoering ter verbetering van de kwaliteit noodzakelijk ter uitvoering van de doelstellingen. Hierbij worden geen gegevens verwerkt die betrekking hebben op naam, adres, postcode of  gegevens die in combinatie met elkaar herleidbaar zijn tot betrokkene.
   c. Het samenwerkingsverband is bevoegd zonder toestemming van de leerling dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger algemene en bijzondere persoonsgegevens van de leerling te verwerken, ten behoeve van:

  • Het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen,
  • Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs of tot het voortgezet speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven
  • Het beoordelen of leerlingen zijn aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, en
  • Het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, waaronder het bieden van orthopedagogische/didactische ondersteuning (OPDC) aan de leerling.
  • Aanpak om thuiszitten te beperken en te voorkomen.
  • Functionaliteit van website bepalen en onderhouden.  

4. Op basis van welke grondslagen gebruiken we je gegevens?
Om persoonsgegevens te mogen verwerken stelt de AVG de eis dat de verwerking gebaseerd dient te zijn op een grondslag als genoemd in artikel 6 AVG.
Die grondslag is voor samenwerkingsverbanden primair gelegen in de wettelijke verplichting om taken uit te voeren ten behoeve van de aangesloten schoolbesturen. Het gaat om aantal wettelijk  taken  op basis van de wpo:

  • Het toelaatbaar verklaren van leerlingen tot (voortgezet) speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs.
  • Het geven van adviezen aan de aangesloten scholen over de ondersteuningsbehoefte van leerlingen;
  • Het toekenning van middelen voor extra ondersteuning en -voorzieningen aan scholen, ten behoeve van de ondersteuning van leerlingen.
  • Het informeren van de Onderwijsinspectie over aantallen en duur van thuiszitters.

De wetgever geeft voor het vervullen van deze taken in de wet passend onderwijs een wettelijke grondslag aan samenwerkingsverbanden om hiertoe persoonsgegevens te verwerken. Voor bovenstaande drie taken mogen samenwerkingsverbanden en aangesloten scholen/schoolbesturen zonder toestemming van ouders persoonsgegevens uitwisselen. Ouders dienen wel op de hoogte te zijn van het feit dat dit gebeurt en moeten in staat worden gesteld om gegevens in te zien of te corrigeren wanneer dit nodig is. Aan derden, behalve de bevoegde gezagsorganen van de betrokken scholen, mogen deze gegevens niet worden verstrekt.

5. Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming
SPPOH maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

6. Delen we je gegevens met andere partijen?
De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking verstrekt persoonsgegevens uit de verwerking slechts aan anderen dan verwerkers wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Van de verstrekking van gegevens als bedoeld in dit artikel houdt de verwerkingsverantwoordelijke deugdelijk aantekening.

7. Worden je gegevens buiten de EU gebracht?
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een datacenter binnen de  EU en niet buiten de EU gebracht.

8. Hoe beveiligen we je gegevens?
De gegevens worden op de volgende wijze beveiligd:

   a. De verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
   b. Indien sprake is van elektronische verwerking van persoonsgegevens zal het samenwerkingsverband via een coderings- en wachtwoordbeveiliging aan werknemers toegang verschaffen tot bepaalde  gedeelten van de persoonsgegevens of tot alle persoonsgegevens op basis van een autorisatiematrix..
   c. Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze verklaring en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift ter zake van de persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt niet indien enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze verklaring de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

9. Hoe lang bewaren we je gegevens?
1. De persoonsgegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke bewaard tot drie jaar na afloop van:
   a. De verstreken termijn van de toelaatbaarheidsverklaring van de leerling tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs,
   b. De advisering over de ondersteuningsbehoefte van de leerling aan het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, of
   c. De toewijzing van ondersteuningsmiddelen of ondersteuningsvoorzieningen aan de school, voor zover het voor die toewijzing nodig was gegevens van de leerling te verwerken.
2. De verwerkingsverantwoordelijke bewaart de gegevens op een plaats die uitsluitend toegankelijk is voor het samenwerkingsverband en de deskundigen, bedoeld in artikel 18a Wpo lid 11 en in artikel 17a Wvo lid 12.[1]

10. Welke rechten heb je op basis van de verwerking van persoonsgegevens?
1. Elke betrokkene dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het een aantal rechten:
   a. Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
   b. Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;
   c. Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;
   d. Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
   e. Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruikmaken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
   f. Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.
2. Indien de verwerkingsverantwoordelijke twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, vraagt hij zo spoedig mogelijk aan de verzoeker schriftelijk nadere gegevens inzake zijn identiteit te verstrekken of een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Door dit verzoek wordt de termijn opgeschort tot het tijdstip dat het gevraagde bewijs is geleverd.
3. Een verzoek voor een of meer van deze rechten dient te worden gedaan aan de verwerkingsverantwoordelijke, die binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek hierop schriftelijk reageert. Deze termijn kan bij een complex verzoek worden verlengd met 2 maanden. Wanneer het gaat om een inzageverzoek gaat dit middels het tenminste ter beschikking stellen van een volledig overzicht van de hem betreffende persoonsgegevens in een begrijpelijke vorm en een omschrijving van de doeleinden van de verwerking met inlichtingen over de herkomst daarvan.
4. Indien de betrokkene dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger de verwerkingsverantwoordelijke verzoekt tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming (correctie) omdat bepaalde opgenomen gegevens onjuist c.q. onvolledig zouden zijn, dan wel voor de doelstelling van de verwerking onvolledig of niet ter zake doen, dan wel strijdig zijn met deze verklaring of een wettelijk voorschrift, neemt de verwerkingsverantwoordelijke binnen vier weken nadat betrokkene dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger dit verzoek heeft ingediend, hierover een beslissing. Deze termijn kan bij een complex verzoek worden verlengd met 2 maanden.
5. De verwerkingsverantwoordelijke bericht de verzoeker schriftelijk of en in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
6. De verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
7. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om aan derden aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk kennis te geven van de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning kost.

11. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

12. Wijzigen van de privacyverklaring
Wij kunnen onze privacy verklaring wijzigen indien dit nodig is. Van deze wijziging zullen we u op de hoogte stellen.  

13. Hoe kun je contact met ons opnemen?
Indien u vragen of klachten heeft naar aanleiding van de privacyverklaring kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, Mevrouw L.  van der Vorst, te bereiken via l.vandervorst@sppoh.nl.


[1] Dit zijn de deskundigen die advies geven over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het SBO of (V)SO zoals een orthopedagoog en door een tweede deskundige als een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een maatschappelijk werker, een arts of een kinderpsychiater.