Samenwerkingsverband SPPOH

handen aan touw

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Passend onderwijs wil zeggen dat elk kind onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht, waarin dit is geregeld. Volgens deze wet hebben alle kinderen recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De wet geeft scholen de verantwoordelijkheid hiervoor te zorgen.  
Het grootste deel van de leerlingen krijgt onderwijs op een reguliere basisschool binnen de basisondersteuning die elke school biedt. Voor een deel van de leerlingen is meer nodig, dit heet extra ondersteuning. Extra ondersteuning kan plaatsvinden op de regulier basisschool of als dit niet passend is voor een leerling, op een school voor speciaal (basis) onderwijs.

Missie & VisieOndersteuningsplanOrganisatiestructuur

Missie
Passend onderwijs is dat elk kind op de meest passende plek het best passende onderwijs krijgt. Onze missie is om dit succesvol te realiseren. Dat kunnen schoolbesturen, scholen en leraren niet alleen. Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden is opgericht om de samenwerking in het kader van passend onderwijs te organiseren en te faciliteren. We willen passend onderwijs in onze regio mogelijk maken, door alle scholen en expertise bij elkaar te brengen, te leren van elkaar met professionele medewerkers op alle fronten. Het samenwerkingsverband ondersteunt daarbij op inhoudelijk en financieel gebied.

Visie
We werken vanuit de vijf succesfactoren die de PO-Raad heeft benoemd voor passend onderwijs

  • Goed toegeruste leraren in een professionele schoolorganisatie.
  • Ouders als pedagogisch partner.
  • Samenwerking als professionele afweging.
  • Een dienende infrastructuur voor onderwijs en zorg.
  • Sturen op resultaten met aandacht voor proceskwaliteit.

Uitgangspunten
We hebben onze visie in tien uitgangspunten verwoord:
1. We geloven in succesvol passend onderwijs.
2. Onze samenwerking is op basis van vertrouwen.
Samenwerkende professionals geven elkaar ruimte en spreken elkaar aan, indien nodig. Professionals werken nauw samen met ouders en kinderen.

3. Het eigenaarschap van passend onderwijs ligt bij de scholen en hun besturen.
Het samenwerkingsverband als netwerkorganisatie biedt hieraan structuur en het samenwerkingsverband als bureauorganisatie is een belangrijke faciliterende partner. Primaire taak van het samenwerkingsverband is ervoor te zorgen dat de schoolbesturen hun (gezamenlijke) zorgplicht kunnen realiseren. De school regisseert, het samenwerkingsverband faciliteert.

4. Verbinden
Praktische samenwerking tussen scholen op het terrein van passend onderwijs krijgt in de eerste plaats gestalte door samenwerking in tien (samen)werkgebieden. De scholen in deze gebieden vormen netwerken. Zo geven we passend onderwijs zo veel mogelijk in en rondom de reguliere basisschool vorm en zo zijn we met elkaar verbonden. In de werkgebieden acteren kringen van directeuren en intern begeleiders. De organisatievorm kan van werkgebied tot werkgebied verschillen.

5. Samenwerking
De gemeenten Den Haag, Leidschendam/Voorburg en Rijswijk en de organisaties voor schoolmaatschappelijk werk, CJG en Jeugdhulp zijn onze belangrijke partners in het realiseren van passend onderwijs.

6. Passend onderwijs krijgt vorm op drie niveaus:
   a. Basisondersteuning, inclusief interventies.

   b. Arrangementen (extra ondersteuning).
   c. SBO en SO (extra ondersteuning).
Basisondersteuning, inclusief interventies, wordt doelgericht, efficiënt, praktisch en transparant uitgevoerd en geëvalueerd. Extra ondersteuning wordt doelgericht, efficiënt, praktisch en transparant toegekend, uitgevoerd en geëvalueerd.
7. Het samenwerkingsverband faciliteert.
   a. Het beschikbaar stellen van een bedrag per leerling per schooljaar voor basisondersteuning, inclusief interventies.
   b. Het beschikbaar stellen van kennis en procesbegeleiding (bijvoorbeeld de adviseur passend onderwijs).
   c. Het beschikbaar maken van schoolmaatschappelijk werk+.
   d. Het beschikbaar stellen van arrangementen.
   e. Het toekennen van TLV’s voor SBO en SO.
8. Regulier als het kan, SBO en SO als het moet
We hanteren op basis van visie en ervaringen in principe geen streefpercentages voor deelname aan het SBO en SO. Een verminderde deelname aan SBO en SO is geen zelfstandig doel, maar komt idealiter tot stand via:

   a. Succesvol werken op de onder punt 7 genoemde punten tot en met d.
   b. Succesvol werken aan meer leerlingen naar school (thuiszitters, kinderen thans in dagbesteding en dergelijke).
9. We leggen verantwoording af aan elkaar
Partijen die samenwerken in het samenwerkingsverband zijn bereid elkaar ook onderling verantwoording af te leggen over hun inspanningen ten aanzien van passend onderwijs.

10. Het samenwerkingsverband is een lerende organisatie.
Ook de ‘Tien referenties voor passend onderwijs’ uit het Referentiekader passend onderwijs (2012) vinden we nog steeds belangrijk en waardevol.

Ondersteuningsplan
Het doel van een samenwerkingsverband passend onderwijs is het bieden van passend onderwijs aan leerlingen in de regio. Samen met de scholen zorgen wij voor een dekkend aanbod voor leerlingen. In het ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband hoe zij dat wil realiseren.

Samenwerkingsverband SPPOH stelt ten minste een keer in de vier jaar een ondersteuningsplan vast. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het plan. Over het concept ondersteuningsplan wordt op overeenstemming gericht overleg gevoerd met de gemeente. Het definitieve ondersteuningsplan wordt toegezonden aan de inspectie.

Het ondersteuningsplan voor de periode 2017-2021 heeft de titel Verbinden, Vertrouwen en Verantwoorden. Lees hier ons ondersteuningsplan.

Organisatiestructuur

De samenwerkende scholen
In totaal zijn ongeveer 200 scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband Haaglanden. Circa 58000 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar volgen hier onderwijs. Het samenwerkingsverband is opgedeeld in 10 werkgebieden: de stadsdelen van Den Haag, Leidschendam Voorburg en Rijswijk.
Alle basisscholen in onze regio zijn verplicht aangesloten bij ons samenwerkingsverband. 
Naast de basisscholen zijn ook de scholen voor speciaal basisonderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs bij het samenwerkingsverband aangesloten. Een aantal regionale scholen voor speciaal onderwijs heeft zich vrijwillig aangesloten.
Op de scholenkaart vindt u een school in uw wijk en kunt u ook de scholen voor speciaal (basis)onderwijs vinden.

Welke scholen horen niet bij het samenwerkingsverband?
De scholen voor speciaal onderwijs die het onderwijs aan slechtziende kinderen verzorgen (cluster 1) en de scholen die het onderwijs aan kinderen verzorgen met Taal en spraakproblemen (cluster 2) zijn geen onderdeel van het samenwerkingsverband. Ook scholen die privé onderwijs geven en de school voor reformatorisch onderwijs zijn niet aangesloten bij het samenwerkingsverband.

Bestuur en organisatie
Het bestuur van het samenwerkingsverband SPPOH wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle 27 aangesloten schoolbesturen. Binnen het bestuur is er een dagelijks bestuur bestaande uit zes leden dat fungeert als uitvoerend bestuur. De voorzitter is de heer G.J. van Drielen. De overige bestuursleden zijn toezichthouders en houden toezicht op het dagelijks bestuur. Voorzitter van het algemeen bestuur is de heer R. de Vries.
Het bestuur wordt bijgestaan door de bureau-organisatie onder leiding van de directeur, de heer E. (Bert) Klompmaker. In het organogram  is de structuur van de organisatie duidelijk weergegeven.