Faciliteringsregeling Samenwerkingsverband SPPOH 2018-2019

op basis van het ondersteuningsplan 2017-2021
versie d.d. 18 mei 2018

Inhoud

1. Inleiding
2. Basisondersteuning
3. Arrangementen onderwijsondersteuning
4. Financiering SO
5. Wettelijke groeiregeling SO
6. Interne groeiregeling SO
7. Wettelijke groeiregeling SBO
8. SBO 2% regeling
9. Interne groeiregeling SBO
10. JOKI-regeling
11. Regeling advisering bij aanvragen door SBO/SO

 1. Inleiding 
  Alle financiële regelingen worden uitgevoerd op basis van het ondersteuningsplan 2017 – 2021 en worden daarin benoemd.
  Op 1 april van elk jaar wordt de facilitering geëvalueerd en worden zo nodig aanpassingen voor het schooljaar daarop doorgevoerd.
  Deze regeling is na instemming van de Ondersteuningsplanraad vastgesteld door het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband en geldt voor het schooljaar 2018 – 2019.

  Het samenwerkingsverband kent, op basis van het ondersteuningsplan, de volgende faciliteiten voor de scholen en schoolbesturen:
 • Basisondersteuning
 • Arrangementen
 • Financiering SO
 • Wettelijke groeiregeling SO
 • Interne Groeiregeling SO
 • Wettelijke groeiregeling en verplichte overdracht > 2% SBO
 • Interne groeiregeling SBO
 • JOKI –regeling
 • Advisering bij Aanvragen
 1. Basisondersteuning
  Zie pagina 19 van het Ondersteuningsplan.
  Het geldbedrag voor basisondersteuning inclusief interventies, wordt per schooljaar vastgesteld en toegekend. Het bestaat uit een vaste voet per zelfstandige schoollocatie en een bedrag per leerling. In het schooljaar 2017-2018 betreft het een vaste voet van € 7.000 plus € 106 per leerling. Voor een gemiddelde school met 200 leerlingen betekent dit een bedrag van € 141 per leerling.
  Het bedrag wordt per schoollocatie berekend en toegekend aan het schoolbestuur. Het bestuur kan desgewenst afromen voor centrale taken van passend onderwijs en/of herverdelen tussen scholen met in mindere of meerdere mate behoefte aan dit type middelen. Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal leerlingen op teldatum 1 oktober van het voorgaande schooljaar (T-1) voor schoollocaties die actief participeren in het samenwerkingsverband. (Voor SO-scholen wordt het bedrag gebaseerd op het aantal leerlingen afkomstig uit het samenwerkingsverband SPPOH).

Uitvoeringsaspecten:

 • Op basis van leerlingaantallen per 1 oktober van het voorgaande schooljaar, 1 oktober 2017
 • Beschikking opstellen en verzenden in september 2018
 • Voor SO scholen geldt het aan SPPOH toegerekende leerlingaantal
 • Vaste voet  € 7.000 per schoollocatie (nevenvestiging/dislocatie indien deze een eigen schoolplan heeft), plus € 106 per leerling.
 • Beschikking per bestuur met vermelding van alle scholen en leerlingaantallen
 • De betaling is als volgt::  5/12e deel in oktober 2018,  7/12e deel in twee termijnen in februari en mei 2019
 1. Arrangementen onderwijsondersteuning
  Voor leerlingen die extra ondersteuning op ondersteuningsniveau 2 nodig hebben, maakt de school gebruik van een arrangement Het kan gaan om een:

a. onderwijsondersteuningsarrangement;
b. een jeugdhulparrangement;
c. een combinatie van beide: een onderwijsjeugdhulparrangement.
Het eerstgenoemde arrangement wordt betaald vanuit onderwijsgelden (budget samenwerkingsverband). Het tweede vanuit zorg/jeugdhulpgelden of PGB-middelen. Het derde vanuit zowel onderwijsgelden als zorg-/jeugdhulpgelden.

Richtlijnen Arrangementen
Voor het opstellen van arrangementen is een aantal vertrekpunten, richtlijnen geformuleerd in het ‘werk- en denkkader’ van het ondersteuningsplan:

 • Arrangementen hebben een looptijd variërend van een aantal weken tot in principe een jaar.
  In sommige situaties is het logisch om een arrangement voor te stellen voor langer dan een jaar. Bijvoorbeeld als in mei een arrangement ter sprake wordt gebracht voor een leerling uit groep 7. Dat voorstel geldt dan voor mei tot einde van dat schooljaar en het hele achtste schooljaar. In die situaties geldt een maximum van anderhalf jaar.
 • Criterium is dat de onderwijsbehoefte de basisondersteuning, inclusief interventies, overstijgt.
 • Arrangementen worden tussentijds door de scholen, in goed overleg met ouders, geëvalueerd. Scholen hebben hier eigen afspraken over binnen de cyclus van handelingsgericht werken. De evaluatie wordt vastgelegd: of in eigen documenten of in het groei-werkdocument.
 • Voor de bekostiging geldt dat de onderwijsbehoefte van de leerling en/of ondersteuningsbehoefte van de leerkracht en/of ouder leidend is. Daarbij is er een vuistregel om de arrangementen in financieel opzicht aan te spiegelen. De vuistregel wordt ook vanuit het MDO bewaakt baseert zich enerzijds op de bedragen die gemoeid zijn met TLV’s SBO en SO. Bedragen in deze orde van grootte kunnen aan de orde zijn als het arrangement voorziet in een onderwijsbehoefte die min of meer vergelijkbaar is met plaatsing in het SBO of SO. Anderzijds zal bij veel andere arrangementen sprake zijn van een lichtere onderwijsbehoefte en zullen dus ook de kosten van het arrangement lager moeten liggen. Belangrijk is dat de deelnemers aan het MDO een uitlegbaar besluit nemen: de adviseur passend onderwijs kan aan collega’s en leidinggevende uitleggen waarom tot dit arrangement (met dit kostenplaatje) is besloten.
 • Financiering van arrangementen komt soms ook vanuit andere bronnen. Dit geldt voor onderwijsjeugdhulparrangementen of jeugdhulparrangementen.  Of bijvoorbeeld PGB-gelden. Dit is aan de orde als er ook zorg-ondersteuning nodig is op school.

Uitvoeringsaspecten

 • Na besluitvorming in het MDO zal een formele aanvraag voor een arrangement zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, via 1LoketPO (OT) worden ingediend.
 • De ondersteuningsbekostiging van een leerling die toelaatbaar is tot het SBO bedraagt maximaal € 4.500 per jaar. De ondersteuningsbekostiging voor een leerling die toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs bedraagt maximaal per jaar: € 9.000 bij TLV-categorie laag, € 14.000 bij TLV categorie midden en € 21.000 bij TLV categorie hoog.
 • Van een arrangementsaanvraag waarvan de startdatum meer dan een maand in het verleden ligt wordt alleen het deel vergoed vanaf 1 maand voor aanvraagdatum.
 • Het budget behorend bij een arrangementsaanvraag wordt na goedkeuring binnen een maand aan de school uitbetaald.
 • De school zorgt voor het vastleggen van de evaluatie in Onderwijs Transparant.
 • Indien een arrangement na toekenning niet - of deels wordt uitgevoerd dan zal de school dit zo spoedig mogelijk aan het samenwerkingsverband SPPOH melden, niet besteedde bedragen worden terugbetaald aan het samenwerkingsverband SPPOH.
 1. Financiering SO
  Zie pagina 38 van het Ondersteuningsplan
  De (schooljaar)bekostiging van het SO komt tot stand op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober (teldatum) en 1 februari (peildatum) voorafgaand aan het schooljaar. Daarbij ontvangt de school van het rijk voor alle op 1 oktober ingeschreven leerlingen de basisbekostiging. Het samenwerkingsverband betaalt, via DUO, de SO-scholen de ondersteuningsbekostiging voor de leerlingen uit Haaglanden.

  Deze bekostiging gaat op basis van de bekostigingscategorieën van de TLV: Laag, midden, hoog. Deze worden bepaald bij toekenning van de TLV. Bedragen voor 2017 – 2018:

Personeel:        ondersteuningskosten P per leerling     

                                                cat 1                             cat 2                             cat 3

per leerling SO <8                   € 9.332,84                   € 13.672,55                 € 20.834,10

per leerling SO >=8                 € 8.475,36                   € 14.807,95                 € 21.969,51

Materieel:         ondersteuningskosten MI per leerling   

                                                cat 1                             cat 2                             cat 3

per leerling SO <8                   € 739,19                      € 1.210,53                   € 1.585,75

per leerling SO >=8                 € 821,66                      € 1.291,57                   € 1.579,36

Het samenwerkingsverband bepaalt, bij TLV afgifte, de categorie ondersteuningsbekostiging (laag, midden, hoog). De gedachte achter passend onderwijs is dat niet langer de schoolsoort bepalend is voor de hoogte van de ondersteuningsbekostiging, maar dat de ondersteuningsbehoefte van een leerling leidend moet zijn. Met de SO – scholen zijn afspraken gemaakt voor indeling van de TLV’s in de categorieën Laag, midden en hoog (zie bijlage).

 1. Wettelijke groeiregeling SO
  Zie pagina 39 van het Ondersteuningsplan.
  Indien er op peildatum 1 februari van het vorige schooljaar sprake is van groei ten opzichte van 1 oktober van het vorige schooljaar, betaalt het samenwerkingsverband voor deze leerlingen in het erop volgende schooljaar de basis- en de ondersteuningsbekostiging. (Voor SO-scholen wordt het bedrag gebaseerd op het aantal leerlingen afkomstig uit het samenwerkingsverband SPPOH). Deze berekening wordt jaarlijks in mei gemaakt. Uitbetaling aan de SO- scholen vindt plaats in 5/12 en 7/12 deel, respectievelijk in november en mei. Vaststelling van eventuele groei op 1 februari en de als gevolg hiervan aan SO-scholen over te maken bedragen, gebeurt met behulp van het instrument ‘Kijkdoos groei (V)SO)’ van de PO-Raad. Uitbetaling geschiedt op basis van de op het moment van uitbetaling bekende bekostigingsbedragen.

Uitvoeringsaspecten

 • Zowel basisbedragen, de ondersteuningsbekostiging als de materiële bekostiging wordt overgedragen conform model PO raad.
 • De proforma  beschikking wordt opgemaakt in juni 2018, de definitieve beschikking wordt gebaseerd op de definitieve tarieven.
 • het bedrag wordt gebaseerd op het aantal leerlingen afkomstig uit het samenwerkingsverband SPPOH
 • Beschikking per bestuur met vermelding van alle scholen en leerlingaantallen
 • Betaling is als volgt:  5/12e deel van de personele bekostiging en de gehele materiële bekostiging in november, 7/12e deel van de personele bekostiging in twee termijnen februari en mei 2019.
 1. Interne groeiregeling SO
  Zie pagina 39 van het Ondersteuningsplan.
  Naast bovenstaande wettelijke regeling, kent ons samenwerkingsverband een eigen aanvullende regeling voor groei van een SO-school aan het begin van het schooljaar. Indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober ín het betreffende schooljaar hoger ligt dan op de voorafgaande peildatum 1 februari, wordt voor deze leerlingen de basis- en de ondersteuningsbekostiging en de materiële bekostiging betaald door het samenwerkingsverband aan de school. De gehanteerde tarieven zijn  hiermee gelijk aan de wettelijke bekostiging(Voor SO-scholen wordt het bedrag gebaseerd op het aantal leerlingen afkomstig uit het samenwerkingsverband SPPOH). Deze regeling wordt uitgevoerd in de maand december. Feitelijk is hiermee voor onze SO-leerlingen T-bekostiging ingevoerd.

Uitvoeringsaspecten

 • Op basis van leerling telling per 1 oktober van het huidige schooljaar in vergelijking met leerlingaantallen per 1 februari van het vorige schooljaar
 • het bedrag wordt gebaseerd op het aantal leerlingen afkomstig uit het samenwerkingsverband SPPOH
 • Zowel basisbedragen als ondersteuningsbekostiging als materiële bekostiging worden overdragen
 • Beschikking per bestuur met vermelding van alle scholen en leerlingaantallen
 • Betaling is als volgt:  5/12e deel van de bekostiging in december,
 • 7/12e deel van de bekostiging in twee termijnen in februari, en mei 2019.
 • De tarieven zijn gebaseerd op de wettelijke groeiregeling en vereenvoudigd door de tarieven >8 en onder 8 te middelen en alleen het materiele tarief van het 2019 te hanteren
 • Voor de berekening van de groeibekostiging worden de mutaties gesaldeerd op schoolbestuur niveau.
 1. Wettelijke groeiregeling SBO
  Zie pagina 37 van het Ondersteuningsplan.
  De (schooljaar)bekostiging van het SBO komt tot stand op basis van de gegevens op 1 oktober (teldatum) en 1 februari (peildatum) voorafgaand aan het schooljaar. Het samenwerkingsverband betaalt de SBO-scholen de basis- en ondersteuningsbekostiging voor het aantal leerlingen op peildatum 1 februari. Deze berekening wordt jaarlijks in september gemaakt..

Uitvoeringsaspecten

 • Op basis van leerlingaantallen per 1 februari van het voorgaande schooljaar
 • De proforma beschikking wordt in juni 2018 opgesteld en de definitieve beschikking wordt na publicatie van de definitieve tarieven in de Staatscounrant opgesteld
 • Beschikking per bestuur met vermelding van alle scholen en leerlingaantallen
 • Betaling is als volgt:  5/12e deel van de personele bekostiging en de gehele materiële bekostiging in oktober, 7/12e deel van de personele bekostiging in twee termijnen in februari, en mei 2019.
 1. SBO 2% regeling
  Zie pagina 37 van het Ondersteuningsplan.
  De (schooljaar)bekostiging van het SBO komt tot stand op basis van de gegevens op 1 oktober (teldatum) en 1 februari (peildatum) voorafgaand aan het schooljaar. Daarbij ontvangt de school van het rijk voor alle op 1 oktober ingeschreven leerlingen de basis- en de ondersteuningsbekostiging, de laatste is gemaximeerd tot 2% van het leerlingaantal van het SWV. Het samenwerkingsverband betaalt de SBO-scholen de ondersteuningsbekostiging voor het aantal leerlingen boven de 2%  oktober)

Deze berekening wordt jaarlijks in september gemaakt.
Uitvoeringsaspecten

 • Op basis van leerlingaantallen per 1 oktober 2017,  het voorgaande schooljaar.
 • In juni wordt de proforma beschikking gemaakt, de definitieve beschikking volgt zodra de definitieve tarieven zijn gepubliceerd in de staatscourant.
 • Beschikking per bestuur met vermelding van alle scholen en leerlingaantallen
 • Betaling is als volgt:  5/12e deel van de ondersteuningsbekostiging en de gehele materiële

bekostiging in oktober, 7/12e deel van de ondersteunings bekostiging in twee termijnen in februari, en mei 2019.

 1. Interne groeiregeling SBO
  Zie pagina 39 van het Ondersteuningsplan
  Naast bovenstaande wettelijke regeling, kent het samenwerkingsverband een eigen aanvullende regeling voor groei van een SBO-school aan het begin van het schooljaar. Indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober ín het betreffende schooljaar hoger ligt dan op de voorafgaande peildatum 1 februari van het vorige schooljaar, wordt voor deze leerlingen de basis- en de ondersteuningsbekostiging aan de school betaald door het samenwerkingsverband. Deze regeling wordt uitgevoerd in de maand december. Feitelijk is hiermee voor onze SBO-scholen de T‑bekostiging ingevoerd.

Uitvoeringsaspecten

 • Op basis van leerling telling per 1 oktober dit schooljaar ten opzichte van teldatum 1 februari vorig schooljaar
 • Zowel basisbedragen als ondersteuningsbekostiging worden overgedragen gelijk aan de wettelijke regeling.
 • Beschikking per bestuur met vermelding van alle scholen en leerlingaantallen
 • Betaling in als volgt:  5/12e deel in december, 7/12e deel in drie termijnen in februari  en mei 2019
 • Voor de berekening van de groeibekostiging worden de mutaties gesaldeerd op schoolbestuur niveau.
 1. JOKI – regeling
  Zie pagina 39 van het Ondersteuningsplan
  4-, 5- en 6-jarige kinderen vragen van een SBO-school intensievere aandacht, qua personele inzet in en rondom de groep en voor onderzoek en observatie, wil er een goed integraal OPP tot stand komen. Daarom verstrekt het samenwerkingsverband voor elke 4-, 5- of 6-jarige SBO-leerling eenmalig een aanvullend bedrag van € 4.500.
  Voor deze leerlingen kan in het eerste halfjaar van de schoolloopbaan geen arrangement aangevraagd worden.

Uitvoeringsaspecten

 • Regeling geldt alleen voor SBO.
 • De beschikking wordt opgesteld in november 2018
 • SBO –school doet in november opgave van leerlingen die op 1 oktober van het schooljaar niet ouder dan 6 jaar zijn
 • Vast bedrag per kind (voor ieder kind kan het bedrag maar 1 maal verkregen worden)
 • Bedrag wordt in 1 keer uitbetaald.
 1. Regeling advisering bij aanvragen door SBO/SO
  Zie pagina 38 en 39 van het ondersteuningsplan
  Algemene advisering basisondersteuning
  Een school voor SBO of SO ontvangt jaarlijks een vaste vergoeding zodat zij de adviestaak ten behoeve van basisscholen kan uitvoeren. Dit bedrag is vastgesteld op € 15.000 (ca. 0,2 WTF)
  Advisering rondom arrangementen
  Kosten voor advisering over arrangementen kan in het vervolg in de arrangementsbegroting worden opgenomen (zie paragraaf 10.2.)
  Advisering rondom TLV’s
  SBO en SO scholen ontvangen een vergoeding voor advisering in het MDO over het aanvragen van TLV’s. Dit bedrag is vastgesteld op € 200 per op school aanwezige SO/SBO leerling op de teldatum 1 oktober van het voorgaande schooljaar. (Voor SO scholen geldt het aan SPPOH toegerekende leerlingaantal)

Uitvoeringsaspecten

 • Regeling geldt voor SO en SBO scholen
 • Uitbetaling basisbedrag algemene advisering: 5/12 deel in oktober en 7/12 deel in drie termijnen in februari, april en juni 2019.
 • Uitbetaling advisering TLV’s: 5/12 deel in oktober en 7/12 deel in twee termijnen in februari en mei 2019.
 • Voor  SBO scholen geldt het leerlingaantal op teldatum 1 oktober voorgaande schooljaar
 • Voor SO scholen geldt het aan SPPOH toegerekende leerlingaantal op teldatum 1 oktober voorgaande schooljaar
 • Beschikking per bestuur met vermelding van alle scholen en leerlingaantallen