Projecten

lln

Naast het faciliteren van de scholen door middel van basisondersteuning en extra ondersteuning, ondersteunt het samenwerkingsverband ook met projecten en impulstrajecten. Er zijn specifieke projecten op scholen, maar ook projecten die voorzien in een Haaglanden brede voorziening.

Scholen kunnen een voorstel voor een project indienen bij het samenwerkingsverband. Een project kenmerkt zich onder ander door een onderzoeksvraag, tijdelijkheid en het moet gaan om een plan om leerlingen met een extra ondersteuningsvraagstuk in het reguliere onderwijs een plek te geven of te behouden. Het project moet voldoen aan een aantal voorwaarden en voor het indienen van een project wordt gebruik gemaakt van een format projectplan.
Naast projecten kan er ook een impulstraject gestart worden, daarbij gaat het om een reeds bestaande werkwijze waarbij een school een beperkt opstart bedrag nodig heeft om een voorziening voor leerlingen te kunnen beginnen.

De uiterste datum om een project aan te vragen voor een nieuw schooljaar is 1 mei. Dit betekent dat voor deze periode het samenwerkingsverband al betrokken is geweest zoals in de projectvoorwaarden hieronder staat omschreven.  

De voorwaarden voor een project of een impulstraject zijn hier te vinden:
Projectvoorwaarden
Aanvraag Projectplan (format)

Impulsaanvraag (format)

Lopende projecten zijn:

Onze Wereld

Onze Wereld is een school in stadsdeel Centrum in Den Haag. En deel van de populatie van deze school heeft extra ondersteuning nodig in verband met leer, opvoed en/of gedragsvraagstukken. Veel van deze kinderen zouden wellicht voor een verwijzing naar het SBO in aanmerking kunnen komen. Onze Wereld heeft zich ten doel gesteld om ook deze leerlingen binnen het reguliere onderwijs les te geven. In samenwerking met SBO Merlijn, ontwikkelen zij een aanbod specifiek afgestemd voor deze doelgroep leerlingen. De school onderzoekt naar aanbod/integratie van kinderen met SBO profiel binnen het BO. Het gaat om drie groepen van totaal 45 leerlingen. In de groep is een leerkracht aanwezig die vanuit het SBO coaching/begeleiding heeft ontvangen. Tevens is er een onderwijsassistent beschikbaar voor de drie groepen.
 

Springbok, Nisbogroep

De Springbok in stadsdeel Centrum heeft expertise op het gebied van NT2 en nieuwkomers. De school biedt onderwijs aan nieuwkomers met onderwijsbehoeften passend bij de ondersteuning die op een SBO geboden kan worden. Het gaat vanaf het schooljaar 2018-2019 om twee groepen (onderbouw en bovenbouw) met maximaal 15 leerlingen die onderwijs krijgen van leerkrachten ervaring in het speciaal (basis)onderwijs. Meer informatie
 

Strandtaal

In het schooljaar 2018-2019 is een kleutergroep die bedoeld is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar die specialistische ondersteuning nodig hebben op zowel gedrag als taal (taal ontwikkelingsstoornissen). Deze groep is ondersteund met een impuls vanuit het samenwerkingsverband. In de groep zitten maximaal 10 leerlingen. Strandtaal is een samenwerking tussen de Strandwacht en cluster 2, de Cor Emoussschool en Viertaal.
 

Begaafdheid

Doel van het project is te komen tot een dekkend aanbod voor leerlingen die begaafd zijn en dan met name voor die leerlingen waar sprake is van bijkomende problematiek.
Scholen worden uitgenodigd om zich te ontwikkelen tot een HB expertschool. Ook wordt er gekeken naar een mogelijkheid om een speciale voorziening in te richten voor leerlingen waar sprake is van zogenaamd “dubbel bijzonder” en de bijkomende problematiek maakt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft.
Het project wordt mede gefinancierd met behulp van de subsidiemiddelen beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW.
 
Hier vindt u meer informatie over dit project.