Samenwerking met partners

handen aan touw

Om passend onderwijs vorm te geven werken het samenwerkingsverband en de scholen samen met verschillende ketenpartners waaronder de gemeenten, jeugdhulp, leerplicht en schoolmaatschappelijk werk.  

Gemeenten
Voor het samenwerkingsverband zijn de gemeenten een belangrijke partner. Er is overleg over de ontwikkeling van beleid en over de inzet van schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast voeren het bestuur van het samenwerkingsverband en de gemeenten een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) ten aanzien van het Jeugdbeleidsplan en het onderwijsbeleidsplan van de gemeenten. Ook het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband wordt in dit gremium besproken.


Leerplicht
Leerplicht is een belangrijke partner als het gaat over verzuim en (dreigend) thuiszitten. Het samenwerkingsverband voert hierover maandelijks overleg. Elke school heeft een eigen leerplichtambtenaar.

Jeugdhulp
De inzet van jeugdhulp is de verantwoordelijkheid van de gemeente en wordt uitgevoerd via het Centrum voor Jeugd en Gezin of door het jeugdteam van de gemeente. Uitgangspunt hierbij is dat er zoveel mogelijk preventief wordt gewerkt.

Den Haag: https://www.cjgdenhaag.nl/
Rijswijk: http://www.cjgrijswijk.nl/default.aspx
Leidschendam Voorburg: https://www.lv.nl/zorg-ondersteuning-en-jeugdhulp

Schoolmaatschappelijk werk
Om te zorgen voor een goede schakel met jeugdhulp, heeft elke school een schoolmaatschappelijk werker (SMW+). Deze persoon is beschikbaar voor kortdurende lichte hulp aan ouders en leerlingen, maar vooral ook belangrijk als schakelfunctionaris naar de juiste hulpverlening. Deze werkwijze is in de drie gemeenten van het samenwerkingsverband nagenoeg gelijk. In Rijswijk werkt de SMW+’er samen met een koppelgenoot en wordt zo het inschakelen van het CJG/Jeugdteam vormgegeven. In Leidschendam Voorburg neemt de SMW+’er contact op met de afdeling A&A.

In Den Haag heeft elke SMW+ er een vast gezinscoachmaatje bij het CJG. Samen kunnen zij regelen dat een leerling of een ouder de geschikte hulp krijgt. De werkwijze in Den Haag is vastgelegd in het routeboek. 

Meer informatie over SMW is terug te vinden op:
Den Haag: https://www.xtra.nl/
Rijswijk: https://www.schoolformaat.nl/
Leidschendam Voorburg: https://www.kwadraad.nl/

Het kan zijn dat er in een arrangement voor een leerling zowel onderwijsondersteuning, al dan niet bekostigd door het samenwerkingsverband, als hulp vanuit een jeugdhulporganisatie noodzakelijk is. De uitvoering van het plan wordt dan gedaan in samenspraak met de verschillende organisaties. Uitgangspunt is een kind, een plan.