Voorwaarden Projecten en Impulstrajecten

Aanvullende financieringsmogelijkheden scholen: Projecten en Impulstrajecten
Schooljaar 2019-2020

Passend onderwijs blijft in ontwikkeling. Het doel van ons samenwerkingsverband is het creëren van een samenhangend aanbod van voorzieningen voor alle leerlingen in Haaglanden. Dit aanbod wordt vormgegeven door de scholen binnen de basisondersteuning en met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. 
Op dit moment wordt extra ondersteuning met name vorm gegeven door arrangementen en TLV’s. Daarnaast biedt het SWV extra financiering op basis van plannen van scholen voor de ontwikkeling van passend onderwijs en het samenhangend aanbod in Haaglanden.

Hierin zijn twee categorieën te onderscheiden

 1. Projecten
 2. Impulstraject

Voor beide categorieën geldt dat het moet gaan om:

 • Extra ondersteuning die de basisondersteuning overstijgt.
 • Voor groepen leerlingen binnen de school met specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften.
 • De school vervult hierin een functie voor de wijk/ het werkgebied of binnen Haaglanden.
 • Er is actieve samenwerking met andere scholen en/of ketenpartners.
 • De school levert hiermee een aanvulling in het kader van het dekkend aanbod in Haaglanden.
 • Kennis en ervaring wordt actief gedeeld in het werkgebied/ de wijk  waartoe de school behoort.

Projecten
Een project kenmerkt zich door tijdelijkheid. Het doel van een project  is te onderzoeken of een faciliteit voor leerlingen in of vanuit een school op basis van wetenschappelijk inzicht kan worden omgezet in een structurele voorziening die bijdraagt aan het dekkend aanbod binnen Haaglanden.

Voorwaarden:

 1. Maximale duur van 2 jaar.
 2. Voor groepen leerlingen van de eigen school en/of in de wijk. Dan wel voor leerlingen Haaglanden breed.
 3. Er ligt een projectplan waarin steeds wordt uitgegaan van cofinanciering; de school en/ of het schoolbestuur draagt zelf ook bij.
 4. Het projectplan voldoet aan de voorwaarden zoals weergegeven in het model/format.
 5. Er wordt in het project toegewerkt naar een structurele oplossing binnen de school die in principe door de school zelf wordt gefinancierd, dan wel via het SOP van de school additioneel gefinancierd wordt vanuit de middelen van het SWV of
 6. Het aanbod voor leerlingen wordt gefinancierd binnen het reguliere systeem van het samenwerkingsverband in de vorm van arrangementen.

Voorbeelden van lopende en afgeronde projecten: Onze wereld. Piramide NAH, Trauma sensitief onderwijs.

Impulstraject
Een impulstraject is een eenmalig bedrag dat een school kan inzetten om een speciaal traject binnen de school op te kunnen zetten of een voorziening te creëren binnen Haaglanden. Doel is een aanbod in de school te creëren voor groepen leerlingen welke vervolgens door de school zelf kan worden voortgezet met eigen middelen (Lumpsum, basisbekostiging of binnen de reguliere middelen vanuit het samenwerkingsverband; TLV of arrangement).
Voorbeeld: opstarten combinatiegroep cluster 2/4 Strandtaal

Aanvraag Project of impulstraject schooljaar 2019-2020
Een school kan een aanvraag doen voor een project of impulstraject. Er is altijd één aanvrager, ook als er meer partijen betrokken zijn of ondersteunen.

Aanvraag Project
De aanvraag dient aan een aantal voorwaarden te voldoen en de school dient een verantwoordelijke (projectleider) voor het project te benoemen.
Om een aanvraag te doen maakt de school een projectaanvraag. Een model/format is vanuit het samenwerkingsverband SPPOH aanwezig.
De school kan over de mogelijkheden en zinvolheid van een project vooraf overleggen of advies vragen aan de adviseur passend onderwijs en/of de orthopedagogen/beleidsmedewerkers van het samenwerkingsverband SPPOH.

De aanvraag voor schooljaar 2019-2020 dient (digitaal) voor 1 juni 2019 bij het samenwerkingsverband SPPOH binnen te zijn.

Voor de zomervakantie ontvangt u het besluit inzake de aanvraag.

Aanvraag Impulstraject
Een aanvraag voor een impulstraject kan gedurende het gehele schooljaar worden ingediend. Het maximale budget voor een impulstraject is 5.000 euro.
Toekenning is afhankelijk van het beschikbare projectbudget binnen het samenwerkingsverband SPPOH.